Právní teorie 1801–1918

Archive

Das oesterreichische Staatsrecht (Verfassungs- und Verwaltungsrecht) : ein Lehr- und Handbuch (Rakouské státní právo (ústavní a správní právo) : učebnice a příručka)
Grundlegung der Soziologie des Rechts
Schweizerisches Rechtslexikon (Lexikon švýcarského práva)
Der österreichische Juristentag und die Advokatur (Rakouské právnické dny a advokacie)
Usnesení a rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu, zapsaná do Knihy judikátů a repertoria nálezů : (právní věty)
Zur Psychophysik der Moral und des Rechtes
Ueber einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirthschaft : ein offenes Sendschreiben an Herrn Professor Dr. Heinrich von Treitschke (K některým základním otázkách práva a národního hospodářství. Otevřený dopis panu profesorovi Dr. Heinrichovi Treitschkemu)
Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem : zugleich ein Beitrag zur Lehre von der rechtswissenschaftlichen Systematik (Pojem jednání a jeho význam pro systém trestního práva : současně příspěvek k učení o právní systematice)
Schweizerisches Rechtslexikon. 3. Teil, Das neue Zivilgesetzbuch (Das neue Zivilgesetzbuch)
O osudech právních studií při Universitě Karlo-Ferdinandské
Das Grundrecht der Religionsfreiheit nach seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen Geltung in Deutschland (Základní právo náboženské svobody na základě historického vývoje a jeho dnešní platnost v Německu)
Juristische Encyclopädie (Právnická encyklopedie)
Encyclopädie der Rechtswissenschaft : in systematischer und alphabetischer Bearbeitung. Zweiter Theil, Rechtslexikon. Dritter Band, zweite Hälfte. Stolgebühren-Zypaens (Rechtslexikon)
Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen. Erster Theil, Das ius civile, ius publicum, ius privatum (<<Das>>ius civile, ius publicum, ius privatum)
Boj za právo
Encyclopädie der Rechtswissenschaft : in systematischer und alphabetischer Bearbeitung. Zweiter Theil, Rechtslexikon. Erster Band, Aagesen - Fungible Sachen (Rechtslexikon)
Encyclopädie der Rechtswissenschaft : in systematischer und alphabetischer Bearbeitung. Zweiter Theil, Rechtslexikon. Dritter Band, Erste Hälfte, Pachmann-Stöckhardt (Rechtslexikon)
Encyclopädie der Rechtswissenschaft : in systematischer und alphabetischer Bearbeitung. Zweiter Theil, Rechtslexikon. Zweiter Band, Gad-Otto (Rechtslexikon)
Schweizerisches Rechtslexikon. 2. Teil, Nachtrag 1908 : Gerichtsorganisation, Prozessordnung und Betreibungswesen der Kantone, Patentgesetz, Versicherungsvertrag (Nachtrag 1908 : Gerichtsorganisation, Prozessordnung und Betreibungswesen der Kantone, Patentgesetz, Versicherungsvertrag)