page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorWahrmund, Ludwig
dcdateaccessioned2020-09-19T15:39:04Z
dcdateavailable2020-09-19T15:39:04Z
dcdateissued1906
dcidentifier000481888
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10887
dcformatextentx, 13 s.
dclanguageger
dclanguagelat
dcpublisherVerlag der Wagner'schen universitäts-buchhandlung
dcsubjectczestředověk
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectengmiddle ages
dcsubjectengchurch history
dctitlegerQuellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. I. Band, V. Heft, Der ordo judiciarius des Eilbert von Bremen
dctitlealternativelatDer ordo judiciarius des Eilbert von Bremen
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialInnsbruck
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN