page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeiss, Johann Baptist
dcdateaccessioned2017-05-31T16:38:15Z
dcdateavailable2017-05-31T16:38:15Z
dcdateissued1891
dcidentifier000319242
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12937
dcformatextentviii, 675 s.
dclanguageger
dcpublisherBuchdruckerei und Verlags-Buchhandlung "Ztyria"
dcsubjectczeKarel, franský král a římský císař, asi 742-814
dcsubjectczeŘehoř VII., papež, asi 1015-1085
dcsubjectczesvětové dějiny
dcsubjectczeislám
dcsubjectcze10.-12. století
dcsubjectengworld history
dcsubjectengIslam
dctitlegerWeltgeschichte. Vierter Band, Der Islam. Karl der Große. Gregor VII.
dctitlealternativegerDer Islam. Karl der Große. Gregor VII.
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialGraz
dcdescriptionedition3., verbess. Aufl.
dcrightsopenaccessviii, 675 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR