Abstract(s)

Kniha se zabývá Švédskem, Norskem, Dánskem, třicetiletou válkou, literaturou, uměním a obyčeji.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeiss, Johann Baptist
dcdateaccessioned2016-08-11T11:59:00Z
dcdateavailable2016-08-11T11:59:00Z
dcdateissued1892
dcidentifier000319237
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/381
dcdescriptionabstractczeKniha se zabývá Švédskem, Norskem, Dánskem, třicetiletou válkou, literaturou, uměním a obyčeji.
dcformatextentviii, 748 s.
dclanguageger
dcpublisherBuchdruckerei und Verlags-Buchhandlung "Ztyria"
dcsubjectczesvětové dějiny -- 16.-17. století
dcsubjectczetřicetiletá válka, 1618-1648
dcsubjectczeliteratura
dcsubjectczeumění
dcsubjectczeetika
dctitlegerWeltgeschichte. Neunter Band, Nordeuropa. Dreißigjähriger Krieg. Literatur. Kunßt. Sitte
dctitlealternativegerNordeuropa
dctitlealternativegerDreißigjähriger Krieg
dctitlealternativegerLiteratur
dctitlealternativegerKunßt
dctitlealternativegerSitte
dctitlealternativeczeSvětové dějiny. 9. svazek, Severní Evropa. Třicetiletá válka. Literatura. Umění. Obyčeje
dctitlealternativeczeSeverní Evropa
dctitlealternativeczeTřicetiletá válka
dctitlealternativeczeLiteratura
dctitlealternativeczeUmění
dctitlealternativeczeObyčeje
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialGraz
dcdescriptionedition3., verbess. Aufl.
dcrightsopenaccessviii, 748 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR