DSpace banner

Browsing by Author

Now showing items 1-18 of 18

page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Achter Band, Religionsstreit, Kunst und Literatur 1530-1618
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: reformace v Anglii; Karel V. a reformace od norimberského k augsburskému náboženskému míru 1532-1555; konec francouzské války; Filipovy začátky; Ferdinand I., Maxmilián II., Suleiman II., Selim II.; válka s hugenoty až do smrti Karla IX.; vítězství reformace v Anglii a Skotsku; Alžběta a Marie Stuartovna; nový život ve staré církvi; náboženské války - král Filip II.; li... Read more
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Achtzehnter Band, 1793-1796. Krieg um Lyon und Belgien. Parteikampf im Inneren. Das Felt des höchsten Wesens. Fall des Schreckenssystems. Ende des Convents
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: Lyon v povstání proti konventu; bohyně rozumu; hora padá; konec Dantona; Roberspierre po pádu Herberta a Dantona; svátek nejvyššího bytí; tažení roku 1794 do Nizozemí; vrchol a pád Roberspierra; obrat od války strachu; kalendář Francouzů.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Dreizehnter Band, Joseph II. Katharina II. Friedrich II. Karl III. Gustav III. Dombal. Struensee
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: zrušení jezuitského řádu; náboženské a literární poměry v Německu; císař Josef II., jeho reformy a politika; císař Josef II. (1780-1790); dobytí Krymu Kateřinou II.; Holandsko, Říše, Belgie; válečná léta 1781-1789; státy na severu; zmatky v Belgii.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Drittter Band, Das Christenthum.-Die Völkerwanderung
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: římská říše; Germáni; jižní Árijci nebo Indové; křesťanství; zničení Jeruzaléma; Říše v boji proti křesťanství a Germánům; křesťanství vítězí nad pohanstvím; stěhování národů - Říše podléhá Germánům; Byzantinci; církev a Germáni; Irové a Skotové; církev a stát u Germánů.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Eilfter Band, Staatengeschichte Europas von 1700 bis 1744, Kunst und Wissenschaft
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: Rusko, Švédsko, Polsko, Turecko; Střední a západní Evropa 1715-1740; Persie, Turecko, Rusko, Rakousko; umění a věda v Anglii, Francii a Německu; severovýchod Evropy; válka o rakouské dědictví 1740-1748.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Erster Band, Geschichte des Orients
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje Číňanům, Egypťanům, Babyloňanům a Asyřanům, Féničanům a severním Árijcům.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Fünfter Band, Die Zeit der Kreuzzüge
Weiss, Johann Baptist
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Fünfzehnter Band, Ludwig XVI. und Revolution
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: francouzská revoluce - od 6. října 1789 do 30. září 1791; emigranti, Evropa a revoluce; papež; zákonodárné shromáždění; ministerstvo girondistů; 20. červen 1792; spolková slavnost 14. července 1792; je to vážné s válkou; manifest vévody Brunšvického; císař František II.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Neunter Band, Nordeuropa. Dreißigjähriger Krieg. Literatur. Kunßt. Sitte
Weiss, Johann Baptist
Kniha se zabývá Švédskem, Norskem, Dánskem, třicetiletou válkou, literaturou, uměním a obyčeji.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Sechster Band, Von Rudolf von Habsburg bis Columbus
Weiss, Johann Baptist
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Sechzehnter Band, Der Umsturz des französischen Thrones. Die Septembermorde. Der Convent. Der Königsmord und seine Folgen. Der Krieg mit Europa. Napoleons Dugend
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: svrhnutí francouzského trůnu 10. srpna 1792; zářijové vraždy; konvert; válka na podzim roku 1792; proces s králem a boj stran během něj; následky vraždy krále; mládí Napoleona a jeho první výstup (1769-1793); válka Anglie s Francií.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Siebenter Band, Die neue Welt. Maxmilian I. Die Reformation. Karl V.
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: Francie a Anglie; Jihovýchod Evropy v 15. století; Španělsko v 15. století; Období velkých zeměpisných objevů; Cortez dobývá Mexiko; Říše Peru; První obeplutí Země; Státy Evropy na konci 15. a začátku 16. století; Itálie před rokem 1494; Italsko-francouzská válka; Julius II.; Reformace; Karel V. a František I. v boji o Itálii; Dělení německého národa; Turecko, Uhersko, ... Read more
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Siebzehnter Band. Die Schreckenzeit. Krieg in Belgien und am Rhein. Bürgerkrieg. Sieg des Berges über die Gironde. Charlotte Cordan und Marat. Glorreicher Aussland in der Vendeé und Bretagne. Die Verfassung von 1793. Das Revolutions-Tribunal oder Blutgericht und seine Opfer
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje tažení v Nizozemí v roce 1793, povstání v Bretani, pádu girondistů, odporu departmentu proti státnímu puči z 2. června 1793, odvrácené straně 10. srpna - žádná amnestie - konvent neodstoupil, královské rodině v Templu, procesu a popravě královny Marie Antoinetty, procesu a popravě girondistů, válce proti spojencům, válce ve Vendeé 1793, pomstě revoluce na Vendeé nebo povstání v Bretani.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Vierter Band, Der Islam. Karl der Große. Gregor VII.
Weiss, Johann Baptist
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Vierzehnter Band, Kaiser Leopold II. Abfall Nordamerikas von England. Beginn der französischen Revolution
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje době vlády císaře Leopoldova II. (1790-1792), Severní Americe, předehře francouzské revoluce a francouzské revoluci (od 4. května do 6. října 1789).
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Zehnter Band, Die Revolution in England. Die Zeit Kaiser Leopolds I. und könig Ludwigs XIV.
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: anglická revoluce; doba Ludvíka XIV. a císaře Leopolda I.; Turecko a Rakousko, Polsko, Persie, Benátky; vrchol moci a zpupnost Ludvíka XIV.; turecké nebezpečí a Maďaři; pád domu Stuartovského; velká koalice proti Ludvíkovi XIV.; válka o španělské dědictví.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Zweiter Band, Hellas und Rom
Weiss, Johann Baptist
Dvě hlavní části knihy se věnují starověkému Řecku a římské říši.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Zwölfter Band, Maria Theresia. Friedrich II. Französische Literatur. Polen
Weiss, Johann Baptist
Kniha se zabývá rakouskou válkou o dědictví 1740-1748, osmiletým mírem v letech 1748-1756, sedmiletou válkou, Angličany a Francouzi ve východní Indii, Ruskem (dobou Kateřiny II.) a prvním dělením Polska.