Právní teorie 1801–1918

Archive

Das oesterreichische Staatsrecht (Verfassungs- und Verwaltungsrecht) : ein Lehr- und Handbuch (Rakouské státní právo (ústavní a správní právo) : učebnice a příručka)
Encyclopädie der Rechtswissenschaft : in systematischer und alphabetischer Bearbeitung. Zweiter Theil, Rechtslexikon. Zweiter Band, Gad-Otto (Gad-Otto)
Encyclopädie der Rechtswissenschaft : in systematischer und alphabetischer Bearbeitung. Zweiter Theil, Rechtslexikon. Dritter Band, Erste Hälfte, Pachmann-Stöckhardt (Pachmann-Stöckhardt)
Grundlegung der Soziologie des Rechts
Schweizerisches Rechtslexikon (Lexikon švýcarského práva)
Schweizerisches Rechtslexikon. 3. Teil, Das neue Zivilgesetzbuch (Lexikon švýcarského práva. 3. díl, Nový občanský zákoník)
Zur Psychophysik der Moral und des Rechtes
Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen. Erster Theil, Das ius civile, ius publicum, ius privatum (<<Das>>ius civile, ius publicum, ius privatum)
Boj za právo
Ueber einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirthschaft : ein offenes Sendschreiben an Herrn Professor Dr. Heinrich von Treitschke (K některým základním otázkách práva a národního hospodářství. Otevřený dopis panu profesorovi Dr. Heinrichovi Treitschkemu)
Usnesení a rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu, zapsaná do Knihy judikátů a repertoria nálezů : (právní věty)
Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem : zugleich ein Beitrag zur Lehre von der rechtswissenschaftlichen Systematik (Pojem jednání a jeho význam pro systém trestního práva : současně příspěvek k učení o právní systematice)
Schweizerisches Rechtslexikon. 2. Teil, Nachtrag 1908 : Gerichtsorganisation, Prozessordnung und Betreibungswesen der Kantone, Patentgesetz, Versicherungsvertrag (Lexikon švýcarského práva. 2. díl, Supplement 1908: organizace soudů, řízení a provozní povaha kantonů, patentové právo, pojistná smlouva)
O osudech právních studií při Universitě Karlo-Ferdinandské
Das Grundrecht der Religionsfreiheit nach seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen Geltung in Deutschland (Základní právo náboženské svobody na základě historického vývoje a jeho dnešní platnost v Německu)
Encyclopädie der Rechtswissenschaft : in systematischer und alphabetischer Bearbeitung. Zweiter Theil, Rechtslexikon. Dritter Band, zweite Hälfte. Stolgebühren-Zypaens (Rechtslexikon)
Juristische Encyclopädie (Právnická encyklopedie)
Der österreichische Juristentag und die Advokatur (Rakouské právnické dny a advokacie)
Encyclopädie der Rechtswissenschaft : in systematischer und alphabetischer Bearbeitung. Zweiter Theil, Rechtslexikon. Erster Band, Aagesen - Fungible Sachen (Aagesen - Fungible Sachen)