SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorWahrmund, Ludwig
dcdateaccessioned2020-09-19T15:37:36Z
dcdateavailable2020-09-19T15:37:36Z
dcdateissued1916
dcidentifier000481971
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10855
dcformatextentxlviii, 270 s.
dclanguageger
dclanguagelat
dcpublisherVerlag der Wagner'schen universitäts-buchhandlung
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczestředověk
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengmiddle ages
dctitlegerQuellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. III. Band, I. Heft (Halbband), Der ordo judiciarius des Aegidius de Fuscarariis
dctitlealternativelatDer ordo judiciarius des Aegidius de Fuscarariis
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialInnsbruck
dcdescriptionnoteczeRozložená tit. stránka.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN