page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorWahrmund, Ludwig
dcdateaccessioned2020-09-19T15:39:13Z
dcdateavailable2020-09-19T15:39:13Z
dcdateissued1905
dcidentifier000481884
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10879
dcformatextentxi, 63 s.
dclanguageger
dclanguagelat
dcpublisherVerlag der Wagner'schen universitäts-buchhandlung
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczestředověk
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengmiddle ages
dctitlegerQuellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. I. Band, III. Heft, Der Curialis
dctitlealternativelatDer Curialis
dctermsspatialInnsbruck
dcdescriptionnoteczeRozložená tit. strana.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN