page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorWahrmund, Ludwig
dcdateaccessioned2020-09-19T15:37:46Z
dcdateavailable2020-09-19T15:37:46Z
dcdateissued1906
dcidentifier000481890
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10899
dcformatextentxv, 26 s.
dclanguageger
dclanguagelat
dcpublisherVerlag der Wagner'schen universitäts-buchhandlung
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczestředověk
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengmiddle ages
dctitlegerQuellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. I. Band, VII. Heft, Der ordo iudiciorum des Martinus de Fano
dctitlealternativelatDer ordo iudiciorum des Martinus de Fano
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialInnsbruck
dcdescriptionnoteczeRozložená tit. stránka.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN