page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKraus, Franz Xaver
dcdateaccessioned2017-03-15T12:56:18Z
dcdateavailable2017-03-15T12:56:18Z
dcdateissued1873
dcidentifier006384686
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11721
dcformatextentStrana 204-424
dclanguageger
dcpublisherVerlag der Fr. Linz’schen Buchhandlung
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczerané křesťanství
dcsubjectczestředověk
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengearly Christianity
dcsubjectengmiddle ages
dctitlegerLehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende. Zweiter Theil, Kirchengeschichte des Mittelalters. Lehbuch der Altchristlichen Kirchengeschichte für Studierende
dctitlealternativegerKirchengeschichte des Mittelalters. Lehbuch der Altchristlichen Kirchengeschichte für Studierende
dctitlealternativeczeCírkevní dějiny středověku. Učebnice starokřesťanských církevních dějin pro studenty
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialTrier
dcrightsopenaccessStrana 204-424
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR