Abstract(s)

Komentář obsahuje historii rakouského konkordátu a jeho text a vysvětlivky.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorHaring, Johann
dcdateaccessioned2017-06-06T12:14:32Z
dcdateavailable2017-06-06T12:14:32Z
dcdateissued1934
dcidentifier000494970
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12989
dcdescriptionabstractczeKomentář obsahuje historii rakouského konkordátu a jeho text a vysvětlivky.
dcformatextent92 s.
dclanguageger
dcpublisherTyrolia-Verlag
dcsubjectczekonkordáty
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengconcordats
dcsubjectengchurch and state
dctitlegerKommentar zum neuen österreichischen Konkordat : Text des Vertrages mit Erklärungen
dctitlealternativeczeKomentář k novému rakouskému konkordátu : text smlouvy a vysvětlivky
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialInnsbruck
dcrightsopenaccess92 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN