Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorHexner, Ervin Paul
dcdateaccessioned2020-11-09T11:32:47Z
dcdateavailable2020-11-09T11:32:47Z
dcdateissued1936
dcidentifier000296648
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18727
dcformatextent403 s.
dclanguageslo
dcpublisherNákladom Právnickej fakulty Univerzity Komenského
dcsubjectczeLaštovka, Karel, 1876-1941
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectengstate and law
dcsubjectenglaw
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengpublic law
dctitlesloPocta k šesdesiatym narodeninám Dr. Karla Laštovku
dctitlealternativegerStarre oder begsame Verfassung
dctitlealternativeczeOdvádění vody z veřejných řek v právu římském
dctitlealternativeczePovaha státního občanství (občanského práva) v starém Řecku
dctitlealternativelatMInistri legugm - Ministri Dei
dctitlealternativeczeHospodářství a veřejná moc
dctitlealternativesloVyhlasovanie zákonov a nariadení ministerských a ústredných úradov ríšskych a zemských v Uhrách od roku 1848 do 1867
dctitlealternativesloInterpretácii § 4 jazykového zákona
dctitlealternativesloNiektoré právne úvahy o obilnom monopole
dctitlealternativeczeZáruky právnosti ve veřejné správě anglické
dctitlealternativeczePočátky služebního práva státně-zaměstnaneckého na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
dctitlealternativelatNon sunt regna nisi mangna latrocinia?
dctitlealternativepolPojecie biurokratyzmu w administracji publicznej
dctitlealternativeczeVývoj československého práva státně-zaměstnaneckého s hlediska konstrukce služebního poměru
dctitlealternativeczeK judikatuře konfliktního senátu
dctitlealternativeczeO autonomii Slovenska podle československého ústavního práva
dctitlealternativeczeMarie Terezie a procesy s čarodějnicemi
dctitlealternativeczeSprávní řád a úřady ústřední
dctitlealternativeczeZákon o obraně státu s hlediska práva ústavního
dctitlealternativesloPríspevok k problému statiky a dynamiky v hospodárskej vede
dctitlealternativegerDie Ziele der Reinen Rechtslehre
dctitlealternativeczePřednostní hlasovací právo u akciových společností
dctitlealternativeczeČeština jazykem publikace zákon na Slovensku po r. 1848
dctitlealternativeczePodléhají právní akty presidenta republiky kontrole nejvyššího správního soudu?
dctitlealternativeczeK dějinám zák. čl. 13:1608 a cor. v B. Bystrici (1609-1914)
dctitlealternativesloPoplatnost kartelových úmluv
dctitlealternativeczeJe třeba změn v přípravné osnově čs. trestního zákona?
dctitlealternativeczePojistný případ v pojištění sociálním
dctitlealternativeczePřípravek k otázce transformace mezinárodních smluv v právo vnitrostátní
dctitlealternativeczeO správním donucení pořádkovým trestem
dctitlealternativeczePostavení obviněného ve správním trestním řízení
dctitlealternativegerDie Reform des Rechtsstudiums in der Tschechoslovakei
dctitlealternativeczeK otázce vzniku zemského soudu v Čechách
dctitlealternativeczeMeze navrhovacího práva při jmenování vysokoškolských profesorů
dctitlealternativeczeJustiční správa a justice
dctitlealternativeczeMezinárodněprávní struktura Malé Dohody
dctitlealternativeczePojem "obecného práva správního"
dctitlealternativesloPrehl'ad literárnej činnosti univ. prof. Dr. Karla Laštovku
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislave
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2055-01-01