Engliš, Karel (1880-1961)

Odborné publikace

Archive

Die wirtschaftliche Theorie des Geldes (1920)
Národní banka československá : zpráva o ustavující valné hromadě konané dne 21. března 1926 (1926)
Světová a naše hospodářská krise : čtyřicet článků z Lidových Novin od listopadu 1930 do ledna 1934 (1934)
The National bank of Czechoslovakia (1925)
Národní hospodářství : část theoretická (1913)
Malá finanční věda (1932)
Malá logika : věda o myšlenkovém řádu (1947)
Obnova peněžního trhu : předneseno na shromáždění spořitelen ve Svazu československých spořitelen dne 23. června 1934 (1934)
Rozpočet republiky Československé na rok 1929 : řeč, kterou proslovil Karel Engliš v Poslanecké sněmovně Národního shromáždění dne 7. září 1928 (1928)
Základy hospodářského myšlení (1922)
Hospodářské soustavy (1946)
Nová úprava učitelských platů na Moravě zákonem ze dne 15. července 1914 č. 4833 (1917)
O řízeném hospodářství : s 6 diagramy (1935)
Apologia finalitatis : rozprava s Tardym (1946)
Rozpočet a rozpočtové právo (1934)
O poznávání a hodnocení : rozprava se Zd. Neubauerem (1947)
Horror finalitatis : poznámky k Logice Josefa Tvrdého (1938)
Malá finanční věda (1946)
Úvod do sociální politiky (1912)
Theorie hodnoty a hodnocení (1947)
Grundlagen des wirtschaftlichen Denkens (1925)
"Německý socialismus" jako program sudetoněmecké strany (1938)
Měnový a finanční problém československého státu : výsledky písemné ankety o úpravě měny a likvidaci válečných břemen, uspořádané komisí pro přechodné hospodářství při Obchodní a živnostenské komoře v Praze (1919)
O rovnovážné funkci devisových kursů (1938)
Tarifní smlouvy pracovní po stránce národohospodářské (1911)
Národní hospodářství : (příručka) (1924)
O živnostenské otázce a politice : (přednáška proslovená v Kroměříži dne 15. září 1912 při slavnosti 25tiletého trvání Zemské živnostensko-průmyslové jednoty markrabství Moravského v Kroměříži) (1913)
Problémy hospodářské teleologie : odpověď prof. Dru J. Loevensteinovi (1930)
Proslov guvernéra Národní banky československé profesora dra Karla Engliše na valné hromadě Národní banky československé konané dne 29. února 1936 (1936)
Theorie statistiky spotřebního hospodářství : spotřební hospodářství 65ti učitelských rodin na Moravě z roku 1913-14 (1917)
Výklad ministra financí Dr. K. Engliše k návrhu státního rozpočtu na rok 1931 (1930)
Naše hospodářská a sociální práce : připojen hospodářsko-sociální program Československé národní demokracie, schválený valným sjezdem strany v úterý, dne 25. března 1919 (1919)
Peníze (1918)
La banque nationale tchécoslovaque (1926)
Tři roky finanční politiky : (1926-1928) (1929)
Regulierte Wirtschaft : mit 6 Diagrammen (1936)
Sociální politika (1921)
Theorie státního hospodářství (1932)
Teleologie jako forma vědeckého poznání (1930)
Finanční věda : nástin theorie hospodářství veřejných svazků (1929)
Das Rechtsverhältnis zwischen geschiedenen Eltern und ihren Kindern : nach österreichischem bürgerlichen Rechte (1918)
Economia dirijata (1938)
Teleologische Theorie der Staatswirtschaft (1933)
Definitivní konstrukce financí samosprávných svazků (1928)
Návrh na zřízení vysoké školy ekonomické a politické (1938])
Věda v politice či politika ve vědě : můj spor s posl. Drem Frankem (1927)
Daň z převodu statků a z pracovních výkonů a daň přepychová : zákon a nařízení (1919)
Vybrané kapitoly z národního hospodářství (1925)