DSpace banner

Search

Current filters in use: Weiss, Johann Baptist

Now showing items 1-10 of 18


page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Sechster Band, Von Rudolf von Habsburg bis Columbus
Weiss, Johann Baptist
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Fünfter Band, Die Zeit der Kreuzzüge
Weiss, Johann Baptist
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Zehnter Band, Die Revolution in England. Die Zeit Kaiser Leopolds I. und könig Ludwigs XIV.
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: anglická revoluce; doba Ludvíka XIV. a císaře Leopolda I.; Turecko a Rakousko, Polsko, Persie, Benátky; vrchol moci a zpupnost Ludvíka XIV.; turecké nebezpečí a Maďaři; pád domu Stuartovského; velká koalice proti Ludvíkovi XIV.; válka o španělské dědictví.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Drittter Band, Das Christenthum.-Die Völkerwanderung
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: římská říše; Germáni; jižní Árijci nebo Indové; křesťanství; zničení Jeruzaléma; Říše v boji proti křesťanství a Germánům; křesťanství vítězí nad pohanstvím; stěhování národů - Říše podléhá Germánům; Byzantinci; církev a Germáni; Irové a Skotové; církev a stát u Germánů.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Achter Band, Religionsstreit, Kunst und Literatur 1530-1618
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: reformace v Anglii; Karel V. a reformace od norimberského k augsburskému náboženskému míru 1532-1555; konec francouzské války; Filipovy začátky; Ferdinand I., Maxmilián II., Suleiman II., Selim II.; válka s hugenoty až do smrti Karla IX.; vítězství reformace v Anglii a Skotsku; Alžběta a Marie Stuartovna; nový život ve staré církvi; náboženské války - král Filip II.; literatura a umění v 16. století.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Erster Band, Geschichte des Orients
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje Číňanům, Egypťanům, Babyloňanům a Asyřanům, Féničanům a severním Árijcům.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Dreizehnter Band, Joseph II. Katharina II. Friedrich II. Karl III. Gustav III. Dombal. Struensee
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: zrušení jezuitského řádu; náboženské a literární poměry v Německu; císař Josef II., jeho reformy a politika; císař Josef II. (1780-1790); dobytí Krymu Kateřinou II.; Holandsko, Říše, Belgie; válečná léta 1781-1789; státy na severu; zmatky v Belgii.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Zwölfter Band, Maria Theresia. Friedrich II. Französische Literatur. Polen
Weiss, Johann Baptist
Kniha se zabývá rakouskou válkou o dědictví 1740-1748, osmiletým mírem v letech 1748-1756, sedmiletou válkou, Angličany a Francouzi ve východní Indii, Ruskem (dobou Kateřiny II.) a prvním dělením Polska.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Vierzehnter Band, Kaiser Leopold II. Abfall Nordamerikas von England. Beginn der französischen Revolution
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje době vlády císaře Leopoldova II. (1790-1792), Severní Americe, předehře francouzské revoluce a francouzské revoluci (od 4. května do 6. října 1789).
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Siebzehnter Band. Die Schreckenzeit. Krieg in Belgien und am Rhein. Bürgerkrieg. Sieg des Berges über die Gironde. Charlotte Cordan und Marat. Glorreicher Aussland in der Vendeé und Bretagne. Die Verfassung von 1793. Das Revolutions-Tribunal oder Blutgericht und seine Opfer
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje tažení v Nizozemí v roce 1793, povstání v Bretani, pádu girondistů, odporu departmentu proti státnímu puči z 2. června 1793, odvrácené straně 10. srpna - žádná amnestie - konvent neodstoupil, královské rodině v Templu, procesu a popravě královny Marie Antoinetty, procesu a popravě girondistů, válce proti spojencům, válce ve Vendeé 1793, pomstě revoluce na Vendeé nebo povstání v Bretani.
Last updated: 2016-08-11