Kallab, Jaroslav (1879-1942)

Odborné publikace

Archive

Unifikace norem o vydávání zločinců : referát předložený Mezinárodnímu kongresu pro srovnávací pravovědu v Haagu 1932 ([1932])
Předmět a metody kriminologie : (příspěvek k metodologickému rozboru některých otázek teorie trestního práva) ([19--])
Přípravy ke zvláštnímu trestnímu právu osob mladistvých ([1911])
O novějších směrech v methodologii právní praxe (1917)
"Příroda" v právní filosofii XIX. století ([1915])
K moderním snahám o zlepšení veřejné péče o mládež se stanoviska trestního práva (1910)
Quelques renseignements sur la Méthodologie des sciences juridiques puisés dans la doctrine de la classification des sciences (1930)
Nástin přednášek o trestním právu hmotném : část obecná (1930)
Několik slov úvodem (1918)
O chystané zákonné úpravě ochranné výchovy se zřetelem na součinnost úřadů autonomních a státních : předneseno na IV. sjezdu českých okresů v Král. Českém, 7. října 1911 ([19--])
Historický vývoj sociální péče o mládež : předneseno 26. srpna 1922 v Brně v cyklu přednášek "O dítěti ochrany a péče potřebném" pořádaném při výstavě soc. péče o mládež ve dnech 26.srpna-9.září 1922 v Umělecko-průmyslovém museu (1923)
O nakládání se slabomyslnými mladistvými dle platného trestního práva a požadavky moderní kriminologie (1910)
O smlouvách mírových (1920)
Stručný výklad zákona z 11. března 1931, č. 48 Sb. z. a n. o trestním soudnictví nad mládeží (1931)
Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. (Část obecná i zvláštní) (1935)
Trestní systém osnovy trestního zákonníku (1910)
Dvě studie o významu kriminalní statistiky pro reformu trestního práva : příspěvek k nauce o methodách vědy trestní (1913)
Zločin a trest : úvahy o základech trestního práva (1916)
Dánské zákony z dubna 1905, týkající se potlačování deliktů ze surovosti (1906)
Výklad zákona o ochraně cti (1934)
Doporučuje se v Rakousku uvedení instituce podmínečného odsouzení? ([19--?])
Příručka k přednáškám o právu mezinárodním. Svazek I., Obecné zásady a právo platné v míru (1924)
Národ, právo a stát : (předneseno ve Filosofické Jednotě dne 30. dubna 1918 : po prvé otištěno v České Revue 1918, čís. 9.) (1919)
Zvláštní soudy pro mladistvé v Rakousku a podmínky jejich úspěchu (1908)
Právní věda a věda o právu : poznámky k Weyrově noetice (1935)
K otázce vztahů mezi theorií národohospodářskou a vědou právní (1916)
Pracovní plán sociální péče o mládež na Moravě : podněty k diskusi (1926)
Učebnice trestního řízení platného v Čechách a v zemi Moravskoslezské, hledě k osnově sjednoceného trestního řádu československého z roku 1929 (1930)
Úvod ve studium metod právnických. Kniha druhá, Hlavní směry (1921)
Základy nauky o způsobilosti býti stranou a o příslušnosti soudu v trestním řízení rakouském (1907)
O osnově zákona o trestání a trestní ochraně osob mladistvých ([19--])
La vie juridique des peuples : bibliotheque de droit contemporain. II., Tchécoslovaquie (1932)
Úvod ve studium metod právnických. Kniha první, Základní pojmy (1920)
Poznámky o základech novodobých teorií přirozenoprávních (1913)
Předmět krádeže dle práva rakouského : příspěvek k nauce o předmětu zločinu (1907)
Politika vědou a uměnim : základy teoretické politiky (1914)
O skutkové podstatě a konkurrenci trestných činů (1911)