DSpace banner

Kallab, Jaroslav (1879-1942)

Odborné publikace

Archive

Unifikace norem o vydávání zločinců : referát předložený Mezinárodnímu kongresu pro srovnávací pravovědu v Haagu 1932
Předmět a metody kriminologie : (příspěvek k metodologickému rozboru některých otázek teorie trestního práva)
Přípravy ke zvláštnímu trestnímu právu osob mladistvých
O novějších směrech v methodologii právní praxe
"Příroda" v právní filosofii XIX. století
Několik slov úvodem
Úvod ve studium metod právnických. Kniha druhá, Hlavní směry
Úvod ve studium metod právnických. Kniha první, Základní pojmy
O nakládání se slabomyslnými mladistvými dle platného trestního práva a požadavky moderní kriminologie
O smlouvách mírových
Dvě studie o významu kriminalní statistiky pro reformu trestního práva : příspěvek k nauce o methodách vědy trestní
Zločin a trest : úvahy o základech trestního práva
Výklad zákona o ochraně cti
Příručka k přednáškám o právu mezinárodním. Svazek I., Obecné zásady a právo platné v míru
Národ, právo a stát : (předneseno ve Filosofické Jednotě dne 30. dubna 1918 : po prvé otištěno v České Revue 1918, čís. 9.)
Zvláštní soudy pro mladistvé v Rakousku a podmínky jejich úspěchu
Učebnice trestního řízení platného v Čechách a v zemi Moravskoslezské, hledě k osnově sjednoceného trestního řádu československého z roku 1929
Základy nauky o způsobilosti býti stranou a o příslušnosti soudu v trestním řízení rakouském
Politika vědou a uměnim : základy teoretické politiky
O skutkové podstatě a konkurrenci trestných činů
K moderním snahám o zlepšení veřejné péče o mládež se stanoviska trestního práva
Quelques renseignements sur la Méthodologie des sciences juridiques puisés dans la doctrine de la classification des sciences
Nástin přednášek o trestním právu hmotném
O chystané zákonné úpravě ochranné výchovy se zřetelem na součinnost úřadů autonomních a státních : předneseno na IV. sjezdu českých okresů v Král. Českém, 7. října 1911
Historický vývoj sociální péče o mládež : předneseno 26. srpna 1922 v Brně v cyklu přednášek "O dítěti ochrany a péče potřebném" pořádaném při výstavě soc. péče o mládež ve dnech 26.srpna-9.září 1922 v Umělecko-průmyslovém museu
Stručný výklad zákona z 11. března 1931, č. 48 Sb. z. a n. o trestním soudnictví nad mládeží
Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. (Část obecná i zvláštní)
Trestní systém osnovy trestního zákonníku
Dánské zákony z dubna 1905, týkající se potlačování deliktů ze surovosti
Doporučuje se v Rakousku uvedení instituce podmínečného odsouzení?
Právní věda a věda o právu : poznámky k Weyrově noetice
K otázce vztahů mezi theorií národohospodářskou a vědou právní
Pracovní plán sociální péče o mládež na Moravě : podněty k diskusi
O osnově zákona o trestání a trestní ochraně osob mladistvých
La vie juridique des peuples : bibliotheque de droit contemporain. II., Tchécoslovaquie
Poznámky o základech novodobých teorií přirozenoprávních
Předmět krádeže dle práva rakouského : příspěvek k nauce o předmětu zločinu