SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRomberg, Gisbert von
dcdateaccessioned2016-09-19T09:48:20Z
dcdateavailable2016-09-19T09:48:20Z
dcdateissued1922
dcidentifier000279693
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10987
dcformatextent48 s.
dclanguageger
dcpublisherWalter de Gruyter & Co.
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectczediplomacie
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengWorld War (1914-1918)
dcsubjectengdiplomacy
dctitlegerDie Fälschungen des russischen Orangebuches : der wahre Telegrammwechsel Paris - Petersburg bei Kriegsausbruch
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBerlin
dcrightsopenaccess48 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN