Ostatní (neprávní fond) od r. 1919

Archive

O povaze českého člověka
Mandate from the People
La Tchécoslovaquie et les Tchécoslovaques
Lužice
Catechismus catholicus
The Rising Temper of the East : Sounding the Human Note in the World-Wide Cry for Land and Liberty
Výklad na zjevenie sv. Jana
Nynější stav otázky československé
Die Krise des Bürgers (Krize občana)
Právo občanské. III., Právo obligační (Právo obligační)
Laicité et liberté de conscience
Řím : studie o jeho počátcích (Roma : saggio delle origini)
Bratislava (Československá republika : Bratislava)
Děvín u Bratislavy
Prelom : spomienky, úvahy, štúdie
Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách
Le origini diplomatiche dello stato Cecoslovacco
Children of the Slaves
Textiláci : první průkopníci dělnického hnutí v Čechách
Dějiny národa bulharského. Díl II.
Vocabulaire technique et critique de la philosophie. II.
Francie a české hnutí náboženské
Leveller Manifestoes of the Puritan Revolution
Warum Krieg?
Der erste Kongress aller sozialdemokratischen Parteien der Tschechoslowakei : Protokoll des gemeinsamen Kongresses der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der tschechoslowakischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik, der polnischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschchoslowakischen Republik und der sozialdemokratischen Partei Karpathorusslands am 28. und 29. Jänner 1928 in Prag
Obrozenecký nacionalismus
The History of British Civilization
Literárne dielo Terezie Vansovej : štúdia
Päpstliche Enzykliken und ihre Stellung zur Politik (Papežské encykliky a jejich vztah k politice)
Problém malého národa
Národ, národnost a národní výchova
Starý Řím
The Conflict between the California Indian and white Civilization. IV, Trends in Marriage and Divorce since 1850 (Trends in Marriage and Divorce since 1850)
Duch národních novin
Kijev
Moskevské stati v "Československých Listech" 1943-1945
Civitas dei (O boží obci)
Práce a technika : úvahy o organisaci práce a výchovy
Feministické úvahy k feministické problematice : feministické aktuality z posledních zjevů české feministické literatury
T.G. Masaryk. Kniha první, 1850-1882 (1850-1882)
Der Kirchenkampf in Deutschland : kurze Geschichte der kirchlichen Wirren in Deutschland von 1933 bis Sommer 1937
Grundsätze für die äussere Textgestaltung bei der Herausgabe von Quellen zur neueren Geschichte (Zásady pro vnější úpravu textu při vydávání pramenů k novějším dějinám)
O bývalom Hornom Uhorsku : odpoveď na knižku dr. Bellu Iványiho "Pro Hungaria superiore. Felsömagyarországért."
Staatstheorien Papst Innocenz' III (Teorie o státu papeže Inocence III.)
Studium sociologie v Americe a u nás
La Démonologie de Michel Psellos (Démonologie Michala Psella)
Zo zaniklej Bratislavy : príspevky k historickej topografii Bratislavy
Valdštejnovy choroby a jejich vliv na zmar jeho plánů
O nacionalismu a novém slovanství
Der Marxismus und das deutsche Heer im Weltkriege (Marxismus a německá armáda ve světové válce)
Bílá hora : její příčiny i následky
Sborník prací věnovaných Pavlu Nikolajeviči Miljukovu : 1859-1929 (Recueil des travaux publiés en l'honneur de P. N. Milioukov : 1859-1929)
Ženy země socialismu
Der grosse Krieg
M. Jan Hus : život a učení. Díl 2, Učení. Část 2
Papstgeschichte von den Anfänden bis zur Gegenwart (Dějiny papežství od počátků po současnost)
Vilibald Mildschuh
A history of everyday things in England : done in two parts, of witch this is the first : 1066-1499
Izvestija po russkomu jazyku i slovesnosti. Tom 2, kniga 1.
Lezioni di storia del commercio tenute nella universitá commerciale Liugi Bocconi. Parte prima, Era antica (mediterranea) (Era antica (mediterranea))
Spomenica Dolencu, Kreku Kušeju in Škerlju : prispevki posvečeni Metodu Dolencu, Gregorju Kreku, Radu Kušeju in Milanu Škerlju. Prva knjiga
Kirchengeschichte. Zweiter Band, Zweiter Halbband
The legacy of Egypt
O úkolech slovenské historiografie
Vývoj a dnešní soustava školství. Díl první
Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren
O studiu dějepisu
K naší politické a socialistické krisi : (Realisté)
Pan American economics
Slovenská svojskost
Z náboženské tradice české : dvě přednášky
Brno v boji za svobodu : [sborník vzpomínek]. Druhý svazek
Menoslov obcí na Slovensku
Milan Hodža : publicista, politik, vedecký pracovník : spomienky, úvahy, stúdie
Universitätsreform : ein Programm
Lubor Niederle : projevy o tryzně dne 14. června 1946
O komunistické výchově
Obrozené Polsko
Náš odboj proti Němcům
České dějepisectví doby barokní a osvícenské
Listy z pole a z káznice
Masaryk de Tchécoslovaquie : premier Président de la République tchécoslovaque
Smysl českých dějin ; O nový názor na české dějiny (O nový názor na české dějiny)
Die drei letzten Konkordate des Hl. Stuhles mit Lettland, Bayern und Polen
Josef Stupecký : in memoriam : se zlomkem překladu obecného zákoníka občanského, pořízeným prací Josefa Stupeckého
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel šiesty, T-Ž a značky (T-Ž a značky)
Der Große König : Ausgewählte Werke, Briefe, Gespräche und Gedichte Friedrichs des Großen
Eparchie munkáčská od r. 1498 do nastoupení Tarasovičova r. 1634
Kirchengeschichte. Erster Band, Erster Halbband
La République Tchéco-Slovaque
The American spirit : a study of the idea of civilization in the United States. Volume 4, The rise of American civilization
Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek I.
Britisches und römisches Weltreich : eine sozialwissenschaftliche Parallele (Britská a římská světová říše : sociálněvědecké podobenství)
Sto knih slavistových : bibliograficko-informační přehled o dnešním stavu slavistiky
Who's who in central and East-Europe 1933/34 : a biographical dictionary containing about 10.000 biographies of prominent people from Albania, Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Danzig, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Poland, Rumania, Switzerland, Turkey and Yugoslavia
Die Weltrevolution : Erinnerungen und Betrachtungen 1914-1918 (Světová revoluce)
Obecné mravní nauky staroegyptské. Svazek prvý, Demotický morální papyrus leydenský (Enseignements moraux généraux des anciens Égyptiens. Tome premier, Papyrus moral démotique de Leide)
Foch le vainqueur de la guerre
Hilfswörterbuch für Historiker : Mittelalter und Neuzeit
Kleines politisches Wörterbuch
L'église de France sous la Troisième République. [1], Les dernières Années du pontificat de Pie IX 1870-1878 (Les dernières Années du pontificat de Pie IX 1870-1878)
Vznik Československé církve a patriarcha G. A. Procházka
Světová politika v letech 1871-1914. III, Rozmach imperialistických sklonů v světové politice
Pozdně gotické deskové malířství v Čechách
The Big four and Others of the Peace Conference
Sláva a pád "Provincie Deutschböhmen" : příspěvek k dějinám československé revoluce a německé "protirevoluce" na českém severu
Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert. Zweiter Band, Das Zeitalter Walpoles. Erster Teil (Das Zeitalter Walpoles)
La démocratie religieuse : le dilemme de Marc Sangnier ; La politique religieuse ; L'action française et la religion catholique
Behind the Mirrors : the Psychology of Disintegration at Washington
Sborník venovaný Dr. D. Jánovi Kvačalovi, profesorovi teologie k 70tym narodeninám (7. februára 1932.)
Kněží katoličtí v českém obrození, před ním a po něm
The outline of history : being a plain history of life and mankind. Volume two
Die Geschichte Englands seit der Thronbesteigung Jakob des Zweiten. Elfter Theil (Dějiny Anglie od nastoupení vlády Jakuba II. 11. díl)
Obsadzovanie uhorských biskupstiev od X. do konca XIV. storočia so zvláštnym zreteľom na pápežské zásady a na postavenie uhorských kráľov
Henri Pirenne
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel tretí, L-O (L-O)
Duns Scot
S. Thomas D'Aquin. Tome I.
Palaeographia Latina. Part I.
Vysoké, střední a odborné školství a školské úřady republiky Československé
Z minulé doby našeho života národního, kulturního a politického : vzpomínky a zápisky. Díl III.
Barlaam a Josafat
Jeho svatost Pius XI.
Z počátků socialismu
Josef Prušák
Univ. prof. Miloslav Stieber : nekrolog
Italien und Kaiser Karl IV. in der Zeit seiner zweiten Romfahrt. 2., Erläuterungen. Schrifttumsübersicht. Namenverzeichnis (Erläuterungen)
Češi a Slováci ve Střední Evropě. O tak zvanej Pittsburgskej dohode : dvě přednášky
Kristus a církev. I., Okružní list Pia XII. O tajemném těle Ježíše Krista a o našem v něm (Okružní list Pia XII.)
Die Zeit Konstantins des Grossen (Doba Konstantina Velikého)
Religiöses und kirchliches Leben in England
Co s politickými stranami?
Desetinné třídění : jeho princip a použití
Deset let : sborník statí a projevů : 1936-1946
Memoiren eines Revolutionärs. Erster Band (Paměti revolucionáře. 1. svazek)
Le Probléme de l'unité Russe
The Great Reign
Palaeographia Latina. Part VI.
Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895
Klement Gottwald, vzor pracovníka : o několika vlastnostech a zásadách jeho práce a literární tvorby
Psychic phenomena in the old testament
Umsturz in Mitteleuropa : der zusammenbruch Österreich-Ungarns und die Geburt der kleinen Entente (Převrat ve střední Evropě: zhroucení Rakouska-Uherska a vznik Malé dohody)
Bedřich II. a jeho doba : Lessingovská legenda : k historii a kritice pruského despotismu a klasické literatury
Slovanské starožitnosti. Oddíl I. Sv. IV., Původ a počátky Slovanů východních (Původ a počátky Slovanů východních)
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem : 1592-1628. Tomus IV., Antonii Caetani nunti apostolici apud imperatorem epistulae et acta 1607-1611. Pars I., 1607 (Epistulae et acta Antonii Caetani)
Syllabus papeže Pia IX. : studie o názorech církve římsko-katolické na poměr mezi státem a církví (Seminář církevního práva prof. dr. J. Vacka : syllabus papeže Pia IX. : studie o názorech církve římsko-katolické na poměr mezi státem a církví)
Zwischen zwei Weltkriegen? : Die Krise der Weltwirtschaft, der Demokratie und des Sozialismus
Budeme dále upevňovat naši drahou stranu : referát na IX. řádném sjezdu Komunistické strany Československa
Bohuslav Balbín
Istorija drevnego vostoka
Jednota bratrská : její učení a řád (Jednota bratrská : její vznik, vývoj, učení a řád)
Soustava občanského práva. Kniha čtvrtá, Právo rodinné (Právo rodinné)
Válka židovská : (o zániku bývalé říše židovské a zkáze Jeruzaléma). Díl I.
Der Dictatus Papae Gregors VII. : eine rechtsgeschichtliche Erklärung
Husitství a cizina
Mezinárodní organisace práce a sociální pojištění
The Battle of the Flags : a study in Christian politics
Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II., Tisky z let 1501-1800. Ročník II., sešit 6. až 8. (Tisky z let 1501-1800.)
V zajetí antikristově
České Vysoké učení technické v Praze 1938-1945
Lenin. Díl druhý
Soustava občanského práva. Kniha prvá, Nauky obecné (Nauky obecné)
Poslední moudrost čili Nauka o kosmickém duchovnu
Trnavský sborník : k 300. výročí založení university v Trnavě
Zahradnictví a ostatní zemědělství, zejména s hlediska právního
Encyklika Lva XIII. : Rerum novarum o dělnické otázce (Rerum novarum)
O smysl našich dějin : předpoklady k diskusi o této otázce
Revise občanského zákona : záznamy z porad slovenské komise pro obor občanského práva v Bratislavě. II.
O rozkladu feudalismu a rozvoji buržoasie
Briefe aus dem Gefängnis : mit einem Bild und einem Faksmile (Dopisy z vězení)
František Palacký : otec národa
Stavební účty zámku Troja u Prahy
Hochschulreform und Soziologie : kritische Anmerkungen über Becker's "Gedanken zur Hochschulreform" und Below's "Soziologie als Lehrfach"
Tak vládl panský národ (Sä härskade herrefolket)
Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Zweiter Band (Římští papežové v posledních čtyřech staletích)
Věda a společnost
Nachgelassene Briefe und Schriften. Vierter Band, Lassalles Briefwechsel mit Gräfin Sophie von Hatzfeldt (Lassalles Briefwechsel mit Gräfin Sophie von Hatzfeldt)
Le bref "dominus ac redemptor" portant suppression de la compagnie de Jesus
Očerki i zamětki po istorii srednevěkovago iskusstva i kul'tury (Příspěvky k dějinám středověkého umění a kultury)
Světová politika v letech 1871-1914. IV, Mezi haagskou a algeciraskou konferencí
Memorandum of the Evangelical Church of Bohemian Brethren to the Governments and Churches of Great Britain and the United States of America in the Qustion of Teschen
T.G. Masaryk : politický průkopník, sociální reformátor a president státu
Žižka (Žižka : násti psychologicko-sociologický)
Dějiny národa bulharského. Díl I.
Válka židovská : (o zániku bývalé říše židovské a zkáze Jeruzaléma). Díl II.
The Mirrors of Downing Street : some Political Reflections by a Gentleman with a duster.
Bedřich Engels
Michal Bobrzyński
It's a good old world : being a collection of little essays on various subjects of human interest
Grenznutzentheorie und Geldwerttheorie : (unter besonderer Berücksichtigung der "österreichischen" Schule) (Teorie mezního užitku a hodnoty peněz : (za zvláštního zohlednění „rakouské“ školy))
Zborov : památník k třicátému výročí bitvy u Zborova 2. července 1917
Náboženské poměry v Československé republice
Dějiny českého písemnictví
Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechtes im Altertum (Příspěvky k dějinám práva k nemovitostem ve starověku)
Histoire des Gaulois
J. Stalin : stručný životopis
Zikmund Myslík z Hyršova
Boje o nové Rusko
Jan Heller
Bakuninstudien
Choix de pensées : extraites de ses oeuvres par F.O. Barton avec une lettre liminaire de M.F. Couget
L'église et l'Orient au moyen age les croisades
Otevření Palackého university v Olomouci 21. února 1947
Albín Bráf, život a dílo. Díl čtvrtý, Rozličné stati
Anthropologie starého Slovenska
Tvář Ameriky
Světová politika v letech 1871-1914. II, Trojspolek a francouzsko-ruská alliance
Věčná slova : slovníček latinských citátů
Základy sociální politiky. Díl I., Úkoly a zásady (Úkoly a zásady)
Diplomatische Vorgeschichte (Předchozí události v diplomacii)
Památník Josefa Emlera k 100. výročí narození
Listy do vězení (Ch. G. M.)
T.G. Masaryk
Adamovské železárny 1350-1928
Katolická akce
President k armádě (V předvečer 28. října 1945)
Od pravěku k dnešku : sborník prací z dějin československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře. I.
Univerzita Petra Pázmánya a Slovensko (1635-1935) (L'université Pierre Pázmány et la Slovaquie)
Češství a evropanství : úvahy o naší kulturní orientaci
Pouť Slovanů do Moskvy roku 1867
T.G. Masaryk. III., Na pražské univerzitě, 1882-1886 (Na pražské univerzitě, 1882-1886)
Židovský systém pro Čechy : (studie právnědogmatická)
Čechy předhusitské : úvahy o náboženském hnutí v Čechách před Husem
Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl II.
Czechoslovakia
Kostol kniežaťa Privinu v Nitre, 830-1930 : k tisícstému výročiu jeho posviacky
František Krejčí
K počátkům pražského oficialátu
Právnický terminologický slovník. II., Časť slovensko-maďarská
Briefe aus dem Felde, aus der Untersuchungshaft und aus dem Zuchthaus (Dopisy z pole, vyšetřovací vazby a káznice)
Do řad státních a veřejných zaměstnanců : (inteligence a politika)
Malý německo-český slovník Unikum s mluvnicí, pravopisem a frazeologií jakož i s časováním, skloňováním a stupňováním každého německého slova
V čem tkví síla sovětského státu : Slované a válka
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel prvý, A-F (A-F)
Dějepisná příručka
Jana z Rabštejna Dialogus (Dialogus)
Manuale di storia orientale e Greca (4000 a.C.-146 a.C.) : per la quarta classe dei ginnasi classici
Manuel historique de politique étrangère. Tome IV, La politique mondiale (1878-1919) : Empires et nations (Oolitique mondiale (1878-1919))
Němečtí rytíři : dobré zdání
Rundschreiben unseres Heiligen Vaters Pius XI. Papst : ueber die christliche Erziehung der Jugend
Velké Srbsko
Jak zajistit budování socialismu v naší vlasti : referát na IX. řádném sjezdu Komunistické strany Československa v Praze dne 26. května 1949
M. Jan Hus : život a učení. Díl I, Život a dílo. Část 2 (Život a dílo)
Politika jako povolání
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel štvrtý, P-R (P-R)
Řeč : úvod do obecného jazykozpytu
Karel st. z Žerotína
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel piaty, S-Š (S-Š)
Masaryk, filosof humanity a demokracie
Středověká města na Slovensku
Světová politika v letech 1871-1914. I, Svět zámořský, východ a Evropa až do berlínského kongresu
Za svobodu do nové Československé republiky : ideový program domácího odbojového hnutí vypracovaný v letech 1939-41.
Knížka o papíru
Die katolische Slovakei
Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho deníků
De Pie IX. à Pie XI. : La Réconciliation des deux Romes Autour de la Question Romaine Notes et Anecdotes
Die Krise und die Lösung des Konkordats vom 18. August 1855 : Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Staatskirchenrechts
Das landesfürstliche Ernennungsrecht
Il pensiero politico del mondo classico
Lezioni di storia del commercio tenute nella universitá commerciale Liugi Bocconi. Parte seconda
Nástin československých dějin
Z Litvy a o Litvě
In memoriam Doc. Dra Josefa Mráze
Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl pátý, V branách nového věku (1450-1650) (V branách nového věku (1450-1650))
Slovanské starožitnosti: základy kulturních starožitností slovanských. Oddíl kulturní. Dílu III. svazek 2, Život starých Slovanů (Oddíl kulturní)
Karlova universita vždy jen naše
Das Slawenthum und die Welt der Zukunft (Slovanstvo a svět budoucnosti)
M. Jan Hus : život a učení. Díl 2, Učení. Část 1 (Učení)
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel druhý, G-K (G-K)
Jaroslava Golla vybrané spisy drobné. II. (Vybrané spisy drobné. II.)
L'inquisition médiévale
The Conflict between the California Indian and white Civilization. II., The physical and demographic Reaction of the Nonmission Indians in Colonial and Provincial California (The physical and demographic Reaction of the Nonmission Indians in Colonial and Provincial California)
Dějepisný atlas
Daniel G. Lichard : životopisný nástin
M. Jan Hus : život a učení. Díl I., Život a dílo. Část 1.
Národ a válka
Nový rukopis "Písně Vyšehradské" : registrační poznámka
Pod praporem Masarykovým : obrázková kronika prostějovska v zahraničním odboji
A Half-Wey House
Národní filosofie československá. Díl první, Národní povaha. Národní povaha československá (Národní povaha)
Ochrana památek. Díl I.
O studiu děl básnických
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Tome quatrième, Jésus-Christ - Nazaire (Jésus-Christ - Nazaire)
Sborník prací věnovaných Janu Bedřichu Novákovi k šedesátým narozeninám : 1872-1932
Co dělat ? : palčivé otázky našeho hnutí
De sexuali impotentia functionali viri in Decretalibus Gregorii IX et in neuropsychiatria hodierna
Hrdinové domácího odboje
Palaeographia Latina. Part III.
Staatsgrenzen und Kirchengrenzen : eine Studie zur gegenwärtigen Lage des Protestantismus
The Transfer of Germans from Czechoslovakia from the Ideological and Ecclesiastical Standpoint
Hrst vzpomínek na dobu poslanecké činnosti T. G. Masaryka na Valašsku.
Kam spěje Anglie ?
The Mirrors of Washington
Muzeum mesta Bratislavy = Das Stadtmuseum in Bratislava = Le musée de la ville de Bratislava. (Das Stadtmuseum in Bratislava)
Povolání a veřejné blaho : prestiž povolání a veřejné blaho ve světle sociálních postojů
Karel Engliš a František Weyer čestnými doktory Masarykovy univerzity v Brně : slavnostní promoce konaná 21. dubna 1947 v auditoriu maximu právnické fakulty
Manuel historique de politique étrangère. Tome II, Les révolutions (1789-1830) (Révolutions (1789-1830))
XXXI. výroční zpráva spolku Kaunicovy studenské koleje českých vysokých škol v Brně 1939-1945
Když jiní mlčeli... : feuilletony a stati z let 1938-1940
History has Tongues : a Study of the Comparative Development of Ancient and Modern Civilizations
Das Altertum : Geschichte und Gestalt. Zweiter Band
Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert. Erster Band, Die Anfänge des Hauses Hannover (Die Anfänge des Hauses Hannover)
Revolutions and dictatorships : essay in contemporary history
Was bedeutet im Artikel 137 Reichsverfassung : "Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes?" (Co znamená v čl. 137 říšské ústavy: „Každá náboženská společnost řídí a spravuje své záležitosti samostatně v rámci mezí zákona?“)
Main Currents in World History
Němci v Čechách
Wladimir Iljitsch Lenin : ein treues Bild seines Wesens (Vladimir Iljič Lenin : věrný obraz jeho bytí)
La Dépendance Internationale
Palestina od pravěku ke křesťanství. 2, Kult a náboženství (Kult a náboženství)
Papyrusfunde und Papyrusforschung
Kulturní život osvobozené Podkarpatské Rusi
Několik přednášek z dějin Slovenska. I.
Ilias : erster bis zwölster Gesang (Ilias : první až dvanáctý zpěv)
Histoire des États-Unis
Josef Pekař
Janu Emlerovi k šedesátce
Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií
Vývoj a dnešní soustava školství. Čtvrtý díl závěrečný
Královská mincovna v Kutné Hoře : dodatky
Moskva : 800 let města. 1147-1947
Die Weltgeschichte in synchronistisch-schematischen Zeit-Tabellen
Ján Literát a liptovské falzá
Několik archeologických památek z východního Bulharska
Socialistické snahy ve starém Řecku
Der Weg in den Krieg (Cesta k válce)
Thomas von Aquin ein Lehrer der Mahrheit : Vortrag gehalten bei der akademischen Thomasfeier in Wien (Tomáš Akvinský – učitel pravdy)
Veřejné knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku roku 1921 (Bibliothèques publiques en Bohême, Moravie et Silésie en 1921)
Dismembered Hungary
Pravda o rukopisech Zelenohorském a Královédvorském : jak se jeví z dokumentárních fotografií a z poznámek k nim připojených, vydaných prof. V. Vojtěchem s podporou tří vědeckých tříd České akademie roku 1930
Svatý Václav : (psáno pro Sborník Svatováclavský)
Zápas půl století : boj o českou Moravu 1848-1918
M. Štěpán z Kolína
Pravda o sedliackom povstaní na východnom Slovensku roku 1831 : rozhovor s univ. prof. dr. D. Rapantom
Rod Ivanka z Jordánu a Dražkoviec : príspevok k dejinám Turca
Národnostní vývoj zemí československých
The Revolt of the East
Bibliografia slovenského písomníctva do konca XIX. stor. VII, (Doplnky k Riznerovej bibliografii, zv. I-VI.) (Bibliografia [písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel] 7, Doplnky k Riznerovej bibliografii, zv. I.-VI.)
Slavjane v drevnosti : kul'turno-istoričeskij očerk
Andrej Hlinka
Historický atlas pro střední a odborné školy [kartografický dokument]
Polemika s dr. Ľ. Novákom, autorom "Jazykovedných glos k československej otázke"
O pražských universitách
Sociální politika Československé republiky : v prvním desetiletí jejího trvání
Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské : přehled a rozbor filologický. Část I.
Lidice
Sborník Hostašův : vydán v jubilejním roce sedmdesátých narozenin zakladatele, rozmnožovatele a správce sbírek klatovského musea dra. K. Hostaše
Arne Novák : zoufalství a víra
Soupis vědecké a kritické činnosti Arne Nováka : na paměť svého člena vydal s podporou České akademie věd a umění Pražský linguistický kroužek
The idea of nationalism : a study in its origins and background
Versuch über Briand (Zkouška s Briandem)
Bitva u Zborova : vojensko historická studie o bojích československé brigády v Haliči roku 1917
Die Kulturgemeinschaftlichen Beziehungen der Deutschen und Tschechen (Kulturně-politické vztahy mezi Němci a Čechy)
Frankreich zwischen Furcht und Hoffnung (Francie mezi obavami a nadějí)
Palaeographia Latina. Part V.
Le Déclin d'Une Civilisation ou la Fin de la Gréce Antique
Nationalismus und Imperialismus
Roztlučeš je prutem železným
S. Thomas D'Aquin. Tome II.
Zápas o Slovensko 1918
Istorija drevnego mira
Rumunsko - náš přítel
Dějiny Pardubic nad Labem. Dílu I. část 2., Dějinný přehled města, zámku a býv. panství v letech 1648-1900 (Dějinný přehled města, zámku a býv. panství v letech 1648-190)
Cicero : der Rechtsanwalt, Redner, Denker und Staatsman : sein Leben und Wesen
Referát o organizačnej činnosti KSJ : referát prednesený na V. kongrese KSJ
Le prémier président de la république Tchéco-Slovaque T. G. Masaryk
Slované : kulturní obraz slovanského světa. Díl II., Slovesnost Slovanů (Slovesnost Slovanů)
Kristus a papež
Zpráva o agitačnej a propagačnej činnosti centrálneho komitétu Komunistickej strany Juhoslávie : referát prednesený na V. kongrese KSJ
Das Buch im Wandel der Zeiten (Kniha v proměnách času)
Malý česko-německý slovník Unikum s mluvnicí, pravopisem a frazeologií jakož i s časováním, skloňováním a stupňováním každého německého slova
L'église de France sous la troisième république. [2], Les premières Années du pontificat de Léon XIII 1878-1894 (Les premières Années du pontificat de Léon XIII 1878-1894)
Die Gefangenschaft des Johann Augusta : Bischofs der böhmischen Brüder 1548 bis 1564 und seines Diakonen Jakob Bilek
Hrad Orava : dejiny hradu a kraja so zreteľom na sociálné položenie ľudu oravského
La minorité Slave en Italie : (les Slovénes et Croates de la marche julienne)
Modern and contemporary european Civilization : the Persisting Factors of the great War
Příspěvky k vývoji byzantských šperků ze IV.-X. století
Bolševism v Rusku : (anglická bílá kniha)
Věstník I. říšského sjezdu československých učitelů vysokých škol v Praze dne 14. a 15. května 1922
Les papes du XIe siècle et la chrétienté
Tajna organizacja nauki niemieckiej
Demokracie a encykliky
Cirkevné pomery katolickych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
Französische Staatsmänner (Francouzští státníci)
1946-1948 : [sborník statí a projevů]. I
Vue générale de l'Histoire d'Afrique
Bohumil Navrátil : (*21. února 1870 - +2. července 1936)
Stará a nová střední Evropa
Rasa ve vědě a v politice
Benselers Griechisch-Deutsches Schulwörterbuch (Benselerův řecko-německý školní slovník)
Die Fälschungen des russischen Orangebuches : der wahre Telegrammwechsel Paris - Petersburg bei Kriegsausbruch
Kirchen-Übertritte und Austritte im letzten Jahrzehnt (Změna příslušnosti k církvi a vystoupení z církve v posledním desetiletí)
Vlastivěda moravská. [Díl II, Místopis Moravy. 48], Dějepis Brna (Místopis Moravy)
O návrhu ústavy Svazu sovětských socialistických republik
Z pode jha : (vznik církve československé)
Československá pomoc ruské a ukrajinské emigraci
Čeští jesuité na Rusi : jesuité české provincie a slovanský východ
Dějiny římské provincie syrské. Díl I, Do oddělení Judaie od Syrie (Histoire de la province romaine de Syrie. Part I, Jusqu'à la séparation de la Judée)
Dzieje słowian zachodnio-północnych
Římský nález z okolí Celemantie
Slovanské starožitnosti : oddíl kulturní. Život starých Slovanů. Dílu II. svazek 2., O právu soukromém u Slovanů v dobách nejstarších (Život starých Slovanů)
T.G. Masaryk : sa vie, sa politique, sa philosophie
Svatá stolice, katolická církev a světová politika
Dějiny československého knihtisku v době nejstarší : s 39 vyobrazeními
Deutschland ist Caliban
Gestalten und Ereignisse (Postavy a události)
L'Amérique Latine et l'impérialisme Américain
Les lettres de cachet
Slovenská kniha : výstava v Praze, prosinec 1946, leden 1947
Duch demokracie. 1. část historická
Na paměť Josefa Pekaře, národního historika
Krajem božích bojovníků (Táborsko)
Michal Hruševs'kyj
Typický průběh sociálních hnutí
Církevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI. : studie z dějin velikého schismatu západního
Die römischen Staats-, Kriegs- und Privataltertümer
Dějepisectví : jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní, ve středověku a době nové
Deutsche und Tschechen : zur Geistesgeschichte des böhmischen Raumes. I. Von den Anfängen zur hussitischen Kirchenerneuerung (Von den Anfängen zur hussitischen Kirchenerneuerung)
Einleitung in die Geschichtswissenschaft (Úvod do historiografie)
Erziehung und Wirklichkeit : der Grundstein zu einer Führungslehre (Výchova a skutečnost)
Po stopách národního vědomí české šlechty pobělohorské
Masarykovo slovanství a slovanská filologie
Založení University Karlovy v Praze : práce z archivu University Karlovy
Klement Gottwald : bojovník, státník, budovatel
Počátky samosprávy v zemích českých
Prvé tříletí právnické fakulty
Stvoření : výklad k biblickému líčení vzniku světa v duchu církve Československé
The House of commons and Monarchy
Brno v boji za svobodu : sborník vzpomínek
Mezinárodní desetinné třídění : zkrácené vydání
Světová politika v letech 1871-1914. VI, V soumraku světové srážky
Papstherrschaft : Der Machtkampf des Priesters
The Czechoslovak Nation's Struggle for Independence
Greater India
Husitské katechismy
Les Minorités Nationales d'Europe et la Guerre Mondiale
Církev : studie apologeticko-dogmatická
Das Problem der kleinen Völker in der europäischen Krisis
Přísežně potvrzuji-- : rok činnosti v nacionalistickém Španělsku
Weltgeschichte : Völker, Männer, Ideen (Světové dějiny : národy, mužové, myšlenky)
Za právo a stát : sborník dokladů o československé společné vůli k svobodě 1848-1918 : k jubilejnímu dni 28. října 1928
Bechyňova padesátka
Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert. Vierter Band, Das Zeitalter Walpoles. Dritter Teil (Das Zeitalter Walpoles)
Jubilejný almanach mesta Košíc a východ. Slovenska : 1918-1928
Slovenská otázka v době J.M. Hurbana
Lyautey
Manuel historique de politique étrangère. Tome III, L'èré des nations; l'éveil du monde : de Metternich à Bismarck (1830-1878) (L'èré des nations)
Národnostní mapa republiky Československé : podrobný popis národnostních hranic, ostrovů a menšin
Litva : klíč k situaci ve východní Evropě
Lidová čítanka moravská
Selská otázka v husitství : příspěvek k ideologii doby a revoluce
Vzájemná korespondence J. Konstantina Jirečka a Hermenegilda Jirečka
Das Werden eines Volkes und der Weg eines Mannes: Eduard Beneš (Vznik jednoho národa a cesta jednoho muže: Edvarda Beneše)
Die Durchführung des Modus vivendi : der heutige Stand
Manuel historique de politique étrangère. Tome 1er, Les Origines (1610-1789)
M. Jan Hus : život a učení. Díl II, Učení. Část 3.
Pravidla katalogu základního (lístkového abecedního seznamu jmenného) s dodatkem o popisu spisů drobných : schváleno výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 14. února 1924, čís. 11.696
Further Documents respecting Czechoslovakia incliding the Agreement Concluded at Munich on September 29, 1938
Kněz v českém národním obrození
The Haunted Castle : a study of the elements of English Romanticism
Slovensko v prevrate a po nom
Českou minulostí
T.G. Masaryk : hlava státu československého a duchovní vůdce svého národa : na paměť čtvrté volby T.G. Masaryka presidentem Československé republiky dne 24. května 1934 (T.G. Masaryk : chef de l'état tschécoslovaque et guide spirituel de son peuple : en souvenir de la quatrieme élection de T.G. Masaryk a la présidence de la République Tchécoslovaque le 24 mai 1934)
The House Divided England, India and Islam
Otázka rakouská ; Slováci
Slovanské starožitnosti. [Oddíl historický]. Díl III, Původ a počátky Slovanů západních (Oddíl historický)
Triumf a tragika Erasma Rotterdamského
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Tome deuxième, Charité-Ernest (Charité-Ernest)
Starý Liptov : kus polemiky s prof. V. Chaloupeckým
In memoriam Rudolf Rauscher : *14.9.1896 - +6.11.1941
Religionsunterricht und Kirche : aus den Beratungen des Weimarer Verfassungsausschusses; mit einem Anhang über die Grundschule (Výuka náboženství a církev : z jednání Výmarského ústavního výboru; s přílohou o základní škole)
Bojující Československo : 1938-1945
Tomáš ze Štítného učitel života (Tomáš ze Štítného - učitel života : systematický výklad jeho mravouky)
L'idée de chrétienté : chez les Scolastiques du XIIIe siècle
Die Sozialen Rundschreiben Leos XIII. und Pius' XI. : Text und Übersetzung samt systematischen Inhaltsübersichten und einheitlichem Sachregister im Auftrag der Sektion für Sozial- und Wirtschaftswissenschaft
La ville de Prague : aperçu historique
Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem : 1592-1628. Tomus IV., Antonii Caetani nunti apostolici apud imperatorem epistulae et acta 1607-1611. Pars II., 1608 ian.-mai. (Epistulae et acta Antonii Caetani)
Juhoslovanská jednota : kráľ Alexander a sjednotenie Juhoslovanov, Juhoslovanská národná jednota
Lassalles letzte Tage : nach den Orginalbriegen und Dokumenten des Nachlasses (Lassallovy poslední dny)
O Balbínovi dějepisci
Slovanské starožitnosti : základy kulturních starožitností slovanských. Oddíl kulturní. Dílu II. svazek 1, Život starých Slovanů (Oddíl kulturní)
Kaiser Justinian : aus seinem Leben und aus seiner Zeit (Císař Justinian : z jeho života a jeho doby)
Universita Karlova T. G. Masarykovi : projevy a přednášky
Čeněk Zíbrt
Dějiny university olomoucké
Přehled grafických prací Zemského studijního a plánovacícho ústavu v Brně zpracovaných do konce roku 1946
De l'Évolution des Relations Internationales de l'Égypte Pharaonique
A bibliographical introduction to nationalism
Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl V.
Čechy za Přemyslovců
Correspondence respecting Czechoslovakia : September 1938
Vocabulaire technique et critique de la philosophie. I.
Z bojů o Obchodní a živnostenskou komoru v Olomouci : čtvrtstoletá vzpomínka jubilejní
Husitika Vatikánské knihovny v Římě
Ilias : dreizehnter bis vierundzwanzigster Gesang. II. Band (Ilias : třináctý až dvacátý čtvrtý zpěv. 2. svazek)
Bratislava : umelecké a historické pamiatky (Bratislava : Artistical and Historical Monuments)
Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl I.
Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých
1946-1948 : [sborník statí a projevů]. II
Avec les Tchécoslovaques : invraisemblable et véridique Épopée
Zákonodárné návrhy Sudetoněmecké strany s hlediska demokracie
Bílá Hora a francouzská politika
Církev a stát ve starověku
Oppressed Peoples and the League of Nations
Šest let v exilu a druhé světové války : řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-1945
K. J. Grot
Katalog knihovny Státního úřadu statistického. I. doplněk, Přírůstek v době od 1. ledna 1923 do 31. prosince 1927
Römische Geschichte. Erste Hälfte, Die römische Republik (Römische Republik)
Szkolnictwo w Starej Rusi
Rejstřík obcí a okresů Česko-slovenské republiky, které byly připojeny k Německu, k Maďarsku a k Polsku
Správa knihovny
Slovenský rozchod s Maďarmi roku 1918 : dokumentárny výklad o jednaniach dra Milana Hodžu ako čsl. plnomocníka s Károlyiho maďarskou vládou v listopade a prosinci 1918 o ústup maďarských vojsk zo Slovenska
Studie k Appianově Knize illyrské (Études sur le Livre illyrien d'Appien)
17. listopad : odboj československého studentstva (17. listopad : almanach odboje československého studentstva v letech 1939-1945)
T.G. Masaryk. IV., První výboje (První výboje)
Vývin národného povedomia u Čechov a Slovákov
La Politique Russe d'Avant-Guerre et la fin de l'Empire des Tsars (1904-1917)
Orient et Occident
Die Persönlichkeit im Sozialismus : beiträge zur Philosophischen Begründung des Sozialismus (Osobnost v socialismu : příspěvky k filozofickému zdůvodnění socialismu)
La Paix Française en Afrique du Nord : en Algérie au Maroc
Erzherzog Franz Ferdinands Wirken und Wollen (Život arcivévody Františka Ferdinanda)
Paměti sedláka Josefa Dlaska
Rozjímání o českých dějinách
Vocabulaire technique et critique de la philosophie. III.
Spezialgrammatik zur selbständigen Erlernung der römischen Sprache und zur Wiederholung insbesondere für Rechtsstudierende : mit Übersetzungsbeispielen aus dem Bereiche des römischen Rechts
Dějiny křesťanské charity
Gustav Adolf, král švédský
Listář k dějinám náboženských blouznivců českých v století XVIII. a XIX. Část II., Od roku 1811-1907 (Od roku 1811-1907)
Die Sozialdemokratie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Zweiter Band
Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus
Co jest církev?
Cinquante ans d'expérience démocratique (1874-1924)
Výklad a použití zákonů v praksi : interpretace a aplikace zákonů, nařízení, stanov, smluv, rozhodnutí a jiných norem právních pro právníky i neprávníky
Dějiny SSSR
Einleitung in die Metaphysik (Úvod do metafyziky)
O bratrském dějepisectví
Prvé pětiletí Komenského university v Bratislavě
Albín Bráf, život a dílo. Díl pátý, Výbor statí z politiky a samosprávy
Osvobodené Slovensko : pamäti z rokov 1918-1920. Sväzok prvý
Jiří z Poděbrad v české literatuře : (předneseno v podstatě v Poděbradech v srpnu 1939)
Les Pangermanistes d'aprés guerre
Pred ukončením vonkajšej delimitácie slovenských diecéz : (niekol'ko poznámok k priebehu prevádzania nového ohraničenia slovenských biskupstiev)
Karel Marx
T.G. Masaryk. Kniha první, Masarykovo mládí, 1850-1876 (Masarykovo mládí, 1850-1876)
Kniha dějin a památností, kterúž jsem sepsal počnúc od svého mládí až do šedin, co jsem kdy viděl, slyšel, četl, zkusil a konal, já Jan Dobeš Střítežský z čís. 21
Wilson : das Schicksalsbuch Deutschlands und der Welt (Wilson : osudová kniha Německa a světa)
Anglie a náš boj za samostatnost
Dějiny literatury české. I., Od nejstarších dob do probuzení politického (Od nejstarších dob do probuzení politického)
Marxismus a revisionismus
Sborník historických prací prof. Martina Koláře o dějinách Tábora
Španělsko krvácí : dokumenty o ukrutnostech spáchaných španělskými povstalci
Zdeptané právo : 1939-1945 : Právnická fakulta Masarykovy university v Brně za německé okupace
Sovětská demokracie ve Velké vlastenecké válce
Vladimír Iljič Lenin
Od Mnichova po Košice : svědectví a dokumenty 1939-1945 (Výbor z rozhlasových projevů Zdeňka Fierlingra, velvyslance ČSR v SSSR ; [s předmluvou Joži Davida a s doslovem Klementa Gottwalda])
Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské : přehled a rozbor filologický. Část II.
Des Clans aux Empires : L'Organisation sociale chez les Primitifs et dans l'Orient ancien
Slovanské starožitnosti. [Oddíl historický]. Díl I, Původ a počátky národa slovanského. Svazek I (Oddíl historický)
Klement Gottwald : velký žák Leninův a Stalinův
Palaeographia Latina. Part IV.
Les minorités dans la République Tchécoslovaque : Memoire que les deputes et senateurs allemands, e?lus le 18 et le 25 avril 1920 et faisant partie de l’Union parlementaire allemande de l’Association des nationalites tchecoslovaques, ont presente a la Ligue des nations, et qui traite de la violation des reglements sur la protection des minorites etablis par le traite conclu le 10 septembre 1919 a Saint-Germain en Laye entre les Puissances alliees et associees et la Republique Tchecoslovaque".
Právo občanské. II., Práva věcná
Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert. Dritter Band, Das Zeitalter Walpoles. Zweiter Teil (Das Zeitalter Walpoles)
Geschichte Alexanders des Großen (Historie Alexandra Velikého)
Život a dílo. Díl první, Paměti
Tschechisch-deutsches Wörterbuch von Fachausdrücken aus dem Gebiete der öffentlichen Verwaltung. (Česko-německý slovník odborných výrazů z oboru veřejné správy.)
Belgie a Německo (Belgique et l'Allemagne)
Die Besetzung des Rheinlands (Obsazení Porýní)
Abriss der Kirchengeschichte zum Unterrichtsgebrauche an den unteren Klassen der Mittelschulen (Nástin církevních dějin)
The Leveller Tracts 1647-1653
Faidon
Les Jansénistes du XVIIIe siècle et la constitution civile du clergé : le développement du richérisme ; sa propagation dans le bas clergé ; 1713 - 1791
Lubor Niederle
Konec starého Uherska
Československé udalosti rokov 1848-1849 v zrkadle bratislavskej súdobej tlače
Dr. Milan Hodža : stručný přehled života a díla
Naše národní tradice. III., Obrozenské tradice
Mluvnice hornolužické srbštiny a slovník hornosrbsko-český (Rěčnica hornjołužiskeje serbšćiny a słownik hornjoserbsko-čěski)
Sociologie. Řada speciální. Svazek I., Sociologie a filosofie práva a mravnosti. Část I.
Pillars of the State
Ročenka vedeckých ústavov mesta Bratislavy na rok 1934
Marnost bojů proti Rukopisům
Mr. Balfour : a biography
Doplnky a opravy k Riznerovej bibliografii
Konec Ladislava Pohrobka
Průvodce po dějinách od nejstarších dob po skončení světové války : pro školu a dům
Založení University Karlovy v Praze : k jejímu znovuotevření v revolučním jaru L.P. 1945
La Vie historique de N.-S. Jésus-Christ. Tome second
Papežská politika v posledních dvou stoletích
Úvahy křesťanského komunisty
Soustava občanského práva. Kniha pátá, Právo dědické (§ 509-572)
Die Sozialdemokratie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Erster Band, Die Jugendzeit der sozialistischen Bewegung in Deutschland bis zur Gründng der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands 1875 in Gotha
Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte
La veuve en droit canonique : jusqu'au XIVe siècle
Vztahy evropské kultury k antice
Les lois Hittites
Festschrift für Otto Peterka zum 60. Geburtstag
Spojené státy.
Astronomický ústav Karlovy university a můj tak zvaný disciplinární případ : stíny autonomie
Histoire Tchécoslovaque
Jazyk a národ
Politický program římského katolíka
The outline of history : being a plain history of life and mankind. Volume one
Z dějin politické filosofie : : psáno na základě konaných přednášek Ústředního Osvětového sboru hlavního města Prahy v roce 1927
Listy z náboženských dějin českých
Inheriting the earth or the geographical factor in national development
Světová politika v letech 1871-1914. V, Vznik trojdohody a velmocenský výpad rakouský
France overseas through the old régime : a study of european expansion
Der Mythus des 20. Jahrhunderts : eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit (Mýtus 20. století)
The University Library Oslo : a brief survey of its history, collections and building
The Conflict between the California Indian and white Civilization. I., The Indian vervus the Spanish Mission (The Indian vervus the Spanish Mission)
The People of England. III., The People on its Trial
La question sociale et les principes théologiques : justice légale et charité
Slavnostní sborník k manifestaci Brněnského kraje KSČ
Slovenská čítanka
The Conflict between the California Indian and white Civilization. III., The American Invasion, 1848-1870 (The American Invasion, 1848-1870)
Armistice 1918
V. O. Kovalevskij
Lidé beze jména
Dobrovského klasická humanita : studie o latinských vlivech na počátky našeho obrození
Dziejowe związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze
Od pravěku k dnešku : sborník prací z dějin československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře. II.
Ivar Afzelius som retslaerd
Patnáct let Komenského university v Bratislavě
Die Nationale Differenzierung und Integrierung der Slovaken und Tschechen in ihrem Geschichtlichen Verlauf bis 1848 (Národní diferenciace a integrace Slováků a Čechů v dějinném vývoji do roku 1848)
Pamätný spis Bratislavy, hlavného mesta Slovenska
Slovanské starožitnosti. [Oddíl historický]. Díl I, Původ a počátky národa slovanského. Svazek II (Oddíl historický)
Albín Bráf, život a dílo. Díl třetí, Výbor statí z nauky hospodářské a sociální politiky (Výbor statí z nauky hospodářské a sociální politiky)
Vyšehrad : svědek české minulosti
Šest let za ostnatým drátem
Babice
Celo-zemský universalný štát
Vývoj písma
Z dějin sporů církve a státu. I. část, Římská církev jako společenská a politická moc : náčrt jejích nenáboženských dějin (Římská církev jako společenská a politická moc : náčrt jejích nenáboženských dějin)
L'église de France sous la troisième république. [3], Les signes avant-coureurs de la séparation : Les dernières années de Léon XIII. et l'avènement de Pie X (1894-1910) (Les signes avant-coureurs de la séparation: Les dernières années de Léon XIII. et l'avènement de Pie X (1894-1910))
Projev pana presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše na sjezdu českých spisovatelů v červnu 1946 v Praze
Kupředu, zpátky ni krok ! : sborník projevů předsedy vlády a dokumentů ze dnů 17.-29. února 1948. Akční program nové Gottwaldovy vlády, přednesený v ÚNS dne 10. března 1948
Palaeographia Latina. Part II.
Hlavní tvary křesťanské bohoslužby
La monarchie française et le protestantisme français
Obnovení církevního státu : křesťanství - katolictví - fašismus - demokracie
Umělecké řemeslo v Kutné Hoře
K počiatkom maďarizácie. Diel prvý, Vývoj rečovej otázky v Uhorsku v rokoch 1740-1790 (Vývoj rečovej otázky v Uhorsku v rokoch 1740-1790)
Wörterbuch der Antike : mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens
Logika
Glossarium bohemoslavicum : slovník k "Středověkým listům ze Slovenska" s jazykovým rozborem
Geopolitické základy Československa : jeho kmenové oblasti
La Ruine de la civilisation antique
Slované : kulturní obraz slovanského světa. Díl 1, Dějiny Slovanstva (Dějiny Slovanstva)
Über Wessen und Wert der Universität : Rede gehalten zur Feier der akademischen Preisverteilung am 19. Juni 1920 in der Stadtkirche zu Jena vom Rektor der Universität
Dějiny lidstva (Story of mankind)
Die Geschichte Englands seit der Thronbesteigung Jakob des Zweiten. Zwölfter Theil (Dějiny Anglie od nastoupení vlády Jakuba II. 12. díl)
Rašínův památník
Kulturgeschichte der Neuzeit : die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg. Dritter Band, Romantik und Liberalismus/Imperialismus und Impressionismus (Romantik und Liberalismus/Imperialismus und Impressionismus)
Albín Bráf, život a dílo. Díl druhý, Výbor statí z nauky národohospodářské (Výbor statí z nauky národohospodářské)
Sociálně-hospodářské poměry Podkarpatské Rusi ve století XIII.-XV. : (s mapou Podkarpatska)
O kultuře a úkolech inteligence
Reč' na sobranii izbiratelej jerevanskogo-stalinskogo izbiratel'nogo okruga : 6 fevralja 1946 goda
Fünfjahresplan
Veliká iniciativa
Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl III.
Glossy 1939-1944
Panorama soudobé literatury italské
Lettres sur le Confessorat du P. Le Tellier avec une Introducion et des Notes : sur La Politique des Jésuites et l'Oratoire
A shorter history of science
Das römische Weltreich : seine Herrscher, Feldherren und Staatsmänner
Národ legiím : 1914, 1915, 1916, 1917
Světové dějiny v kostce : historická příručka
La vie et l'oeuvre politique et sociale de M. Thomas Garrigue Masaryk, Président de la République Tchécoslovaque
Bůh v poutech : lze boha vědecky dokázat?
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Zweite Abtheilung, Die Strafdekrete Ferdinands II und der Pfälzische Krieg (Die Strafdekrete Ferdinands II und der Pfälzische Krieg)
Svoboda a zbraně : z literární pozůstalosti popraveného historika a publicisty
L'église de France sous la troisième république. [4], La vie de l'église sous Léon XIII (La vie de l'église sous Léon XIII)
Syrský prokonsulát M. Calpurnia Bibula v letech 51-50 př. Kr.
Slovanské starožitnosti : základy kulturních starožitností slovanských. Oddíl kulturní. Dílu III. svazek 1., Život starých Slovanů (Oddíl kulturní)
Vývoj a dnešní soustava školství. Druhý díl
Slované : kulturní obraz slovanského světa. Díl III., Zeměpisný obraz, statistika, ústavní zřízení a filosofie Slovanstva
The Foreign Relations of China : a History and a Survey
The administrative theories of Hamilton & Jefferson : their contribution to thought on public administration
Podíl práce na polidštění opice
Vývoj politických ideí
Starý i nový věk Slováků
Der Römische Denarfund von Vyškovce aus der Frühkaiserzeit (Nález římského denáru z raného období císařství u Vyškovce)
Is liberalism dead ? : a re-statement and an appeal
Jan Bedřich Novák
Jan Jakubec
O otázkách leninismu
Husiti a reformácia na Slovensku do Žilinskej synody
Towards the Great Peace
Die Genesis von Cavours Formel Ibera chiesa in Libero stato (Vývoj Cavourovy formule „libera Chiesa in libero Stato“)
La Cause du Vénérable Bellarmin : un saint jésuite, l'autobiographie, votum de Passionei, lettre à Clément VIII
Rumunsko ve své minulosti i přítomnosti
Francouzská literatura
Jaroslava Golla vybrané spisy drobné. I. (Vybrané spisy drobné. I.)
Úvod do archivní teorie i prakse
Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski
Řecké starožitnosti
La Chine
La Politique d'aujourd'hui, enquête parmi les groupements et les partiss
Das Altertum : Geschichte und Gestalt. Erster Band
Kronika rodu Dobešů ze Stříteže nad Bečvou
Manifest Komunistické strany : stanovy Svazu komunistů, dějiny Svazu komunistů
Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života
The divine kingdom within the Empire : some modern administrative, imperative, and eschatological tendencies
Dějiny Pardubic nad Labem. Dílu I. část 1., Dějinný přehled města, zámku a bývalého panství do r. 1648 (Dějinný přehled města, zámku a bývalého panství do r. 1648)
Palestina od pravěku ke křesťanství. I., Země a lid (Země a lid)
Příběhy kláštera opatovického : příspěvek k vlastivědě země české (Histoire du monastére d'Opatovice sur Elbe)
Die Philosophie der Griechen
Ein Beitrag zur Soziologie der französischen Inflation
Česká mafie : vzpomínky na odboj doma
Národ o Havlíčkovi
Právnický terminologický slovník. I., Časť maďarsko-slovenská
Schemata relationum
Tabák v Čechách : kouření a šňupání. Pěstování, zpracování a zdaňování tabáku, jakož i vývoj jeho monopolu, jeho spotřeby a výnosu
Voltaire et son oeuvre "Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand" (Vol'ter' i jego kniga o Petr' Velikom')
Mittellateinisches Glossar (Slovník středověké latiny)
A dictionary of abbreviations : comprising all standard forms in commercial, social, legal, political, naval and military and general use
Handbook of dates for Students of English history
Poválečné dějiny světa
The fall of the old colonial system : a study in british free trade 1770-1870