Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2060-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorWeyr, František
dccontributoreditorVybral, Vladimír
dcdateaccessioned2020-11-09T12:21:14Z
dcdateavailable2020-11-09T12:21:14Z
dcdateissued1930
dcidentifier000306310
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18739
dcformatextent560 s., 1 obr.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczeEngliš, Karel, 1880-1961
dcsubjectczeteorie poznání
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeekonomie
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczedaně
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczefinanční správa
dcsubjectczefinanční systém
dcsubjectczeměnová politika
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectczenormativní teorie
dcsubjectczeprávo -- teorie
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczestátní správa
dcsubjectczeteleologie
dcsubjectczezákonodárství
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectengtheory of knowledge
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengeconomics
dcsubjectenglaw
dcsubjectengtaxation
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectengfinancial administration
dcsubjectengmonetary policy
dcsubjectengnational economy
dcsubjectengjurisprudence
dcsubjectengstate administration
dcsubjectengteleology
dcsubjectenglegislation
dcsubjectengpublic administration
dctitleczeSborník prací k padesátým narozeninám Karla Engliše
dctitlealternativeczeSborník Karla Engliše
dctitlealternativeczeNěkolik glos k metodologii ekonomiky
dctitlealternativeczePředmět a rozdělení hospodářských věd
dctitlealternativeczeTeleologie jako myšlení ve zvláštní soustavě pojmů
dctitlealternativeczePojem účele ve vědě hospodářské
dctitlealternativeczeProblematika principu hospodárnosti v hospodářské teorii
dctitlealternativeczeZlatá měna po válce
dctitlealternativeczeProblém deflace a stabilisace v českoslov. měnové politice
dctitlealternativeczeHlavní zásady měnové v díle Společnosti národů
dctitlealternativeczeMěnová politika a měnově technická opatření Dra K. Engliše
dctitlealternativeczeMožnosti zjištění národohospodářského významu zahraničních krajanů
dctitlealternativeczeNové dovozní listy československé
dctitlealternativeczeSanace a konsolidace našeho peněžnictví
dctitlealternativeczeVývoj elektrisace na Moravě a ve Slezsku
dctitlealternativeczeO dnešní domácí rudné základně železářství v Čechách
dctitlealternativeczeZvláštní daň výdělková v reformě přímých daní
dctitlealternativeczeKonsolidace státního dluhu československého
dctitlealternativeczeŽelezniční daně dopravní
dctitlealternativeczeZásady finančního hospodaření našeho státu, pokud jde o státní rozpočet a finanční zákon
dctitlealternativeczeStátní finanční řád jako problém formální správy hospodářské
dctitlealternativeczePlacení cla a měna
dctitlealternativeczePaušalování daně z obratu u textilií
dctitlealternativeczeFinanční politika Dra Karla Engliše
dctitlealternativeczeDaň z lihu a její funkce v našem národním hospodářství
dctitlealternativeczeHistorie právní a hospodářská
dctitlealternativeczeIn margine Englišova třídění věd
dctitlealternativeczePravdivost bilance a právní věda
dctitlealternativeczeŘízení rozpočtové u korporací územních
dctitlealternativeczeProblém interpretace normy
dctitlealternativeczeProblém vůle v poznávání normativním a teleologickém
dctitlealternativeczeNormativní teorie a tvorba práva
dctitlealternativeczeO předmětu tiskové opravy
dctitlealternativeczeKonstrukce pojmu "právních pramenů" vůbec a pramenů římského práva zvláště s hlediska ryzí nauky právní
dctitlealternativeczeNorma a postulát
dctitlealternativeczeEkonomisace v československé státní správě, zejména finanční
dctitlealternativeczeVýběr funkcionářů veřejné správy
dctitlealternativeczeJak organisovati racionalisaci práce ve státní správě
dctitlealternativeczeVědecké řízení veřejné správy
dctitlealternativeczeK otázce zhospodárnění finanční správy
dctitlealternativeczePřehled literární tvorby prof. Dra K. Engliše
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2060-01-01