DSpace banner

Národní hospodářství, finanční právo 1801–1918

Archive

Erwerb und Beruf : Vortrag gehalten in der Wiener juristischen Gesellschaft am 11. März 1896
Základní zákon zemědělství a družstevní svépomoc : řeč, kterou na prvním sjezdu svépomocných hospodářských společenstev v království Českém v Praze
Náprava měny
Die Pensionsversicherung der Privatangestellten
Kterak pokračuje myšlénka povinného pojišťování dělnického
Věda národohospodářská počátkem XX. věku
Statistische Skizze der Österreichisch-Ungarischen Monarchie nebst Liechtenstein
Statistische Skizzen der europäischen und amerikanischen Staaten nebst den auswärtigen Besitzungen der ersteren. Zweite Abteilung
Národní hospodářství
Naše síla průmyslová : črty hospodářské a průmyslové z Kralohradecka
Umístění a správa peněz : pokyny pro naše peněžní ústavy, zvláště venkovské, jich hodnostáře, správce i úřednictvo
Der landwirtschaftliche Hypothekarcredit in Österreich während der letzten fünfzig Jahre
Morava národohospodářská
Das Oestreichische Hypothekenrecht. [Erster Abtheilung]
Ueber die Grenzen der Weiterbildung des fabrikmässigen Grossbetriebes in Deutschland
K theorii cenných papírů : zároveň úvaha o spisu Dra. Heřmana Šikla Teorie závazků skripturních
Národohospodářská politika
Statistische Skizzen der europäischen und amerikanischen Staaten nebst den auswärtigen Besitzungen der ersteren. Erste Abteilung
Wechselrecht. Zweiter Band, Mit einem Register über beide Bände (Směnečné práva. Druhý svazek,)
Listy o studium národohospodářském
Österreichs Agrarpolitik seit der Grundentlastung. Erster Band (Rakouská agrární politika od doby odbřemenění pozemků. 1. díl)
Die Personalbesteuerung : Gutachten auf Veranlassung der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage
Vznik národního hospodářství : šest přednášek
Genossenschaftliche und herrschaftliche Verbände in der Organisation der Volkswirthschaft
Z mého života. I., Až po habilitaci (Až po habilitaci)
Die Grundsätze des heutigen Rechtes über den Ersatz von Vermögenschöden
Der Staat und die modernen Privatmonopole : Vortrag, gehalten in der Wiener Juristischen Gesellschaft am 17. December 1902