Obchodní právo od r. 1919

Archive

Všeobecný zákoník obchodní platný v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a československý zákon směnečný se zákony doplňujícími
Zmenkové právo podľa zákona č. 255/1941 Sl. z.
Obecný zákoník obchodní platný v historických zemích Československé republiky se zákony úvodními, zejména zákonem ze dne 17. prosince 1862 č. 1 ř. z. ex 1863 : předpisy o obchodním rejstříku, o akciových společnostech a o železniční dopravě (Obchodní zákoník a jiné prameny obchodního práva)
O obchodech podle čtvrté knihy všeobecného zákona obchodního
Živnostenská daň drobných živností obchodních, řemeslných, hostinských a dopravních : text zákona o dani živnostenské č. 50/48 Sb. a prováděcích výnosů ministerstva financí s vysvětlivkami, příklady a vzory podání
Akciová společnost v konkursu
Základy přednášek o konkursním a vyrovnacím řízení
Das Österreichische Handelsrecht mit Einschluss des Genossenschaftsrechtes und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Zweiter Band
Obchodné právo platné na Slovensku a v Podkarp. Rusi. Diel II., Obchodné spoločnosti. Časť 1. (Obchodné spoločnosti)
Exekuční správa obchodního podniku
O obchodech podle čtvrté knihy všeobecného zákona obchodního
Příručka obchodního práva
Die österreichische Bank- und Börsengesetzgebung unter Berücksichtigung der bezüglichen Steuer- und Gebührengesetze samt Durchführungsverordnungen und aller einschlägigen Vorschriften nach dem Stande vom 1. Oktober 1924 : mit erläuternden Anmerkungen und Verweisungen, unter Berücksichtigung von Motivenberichten und unter Wiedergabe der gesamten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, des Obersten Gerichtshofes und der Wiener Börsenschiedsgerichte (Rakouské bankovní a burzovní zákonodárství při zohlednění souvisejících daňových a poplatkových zákonů)
Naše jednotné směnečné právo : systematický výklad nového směnečného práva vydaného vl. nař. č. 111/41 a 112/41 Sb. za účelem zavedení směnečných úmluv ženevských
Česko-slovenské právo obchodní. II. část zvláštní A, (Právo kupecké a obchodové)
O úvěru vůbec a zemědělském zvláště : (ukázka z chystaného II. svazku "Učebnice zemědělské politiky")
Nové českomoravské právo směnečné
Československé právo obchodní. I., Část obecná
Der Wirtschaftende Mensch in der Geschichte : gesammelte Reden und Aufsätze
Nové československé právo směnečné
Směnka a směnečné řízení podle československého práva : (výklad k československému zákonu směnečnému, o příslušnosti a řízení ve věcech směnečných s praktickými vzorci a dodatkem zákona o směnečném poplatku)
Kommentar zum Wechselgesetz
Konkursní právo
Note sulla "in diem addictio"
Bilanční právo akciových společností
Konkursní, vyrovnávací a odpůrčí řády
Řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí
Reforma práva poplatkového
Obligační právo. III., Mimosmluvní závazky, jednatelství a versio in rem - náhrada škody - nekalá soutěž
Všeobecný zákoník obchodní a pozdější normy obchodního práva v zemích historických. Díl I.