Ostatní (právní fond) od r. 1919

Archiv

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Dreizehnter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Restauration und des Dreißigjährigen Krieges : Gregor XV. und Urban VIII. (1621-1644). Zweite Abteilung, Urban VIII. (1623-1644), zweiter Teil (Historie papežství v období restaurace katolicismu a třicetileté války. Řehoř XV. a Urban VIII. (1621-1644). Urban VIII. (1621-1644))
Sborník prací k padesátým narozeninám Karla Engliše (Sborník Karla Engliše)
Schweizer Juristen der letzten Hundert Jahre (Švýcarští právníci posledních sta let)
III. dodatky k Příruční sbírce justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské : podle stavu zákonodárství ku dni 1. ledna 1940
Povinnost státu k náhradě škody způsobené výkonem veřejné moci : (podle práva československého, francouzského a německého)
Šestisté výročí církevní metropole české : úvaha historickoprávní
Právní případ Dra K. Perglera : kritický rozbor
Sociální pojištění v Československu
Černá kniha Heydrichova režimu : dokumenty a zápisy září 1941-leden 1942
Histoire de France contemporaine : depuis la révolution jusqu'a la paix de 1919. Tome sixième, La Révolution de 1848 - Le second Empire (1848-1859) (La Révolution de 1848 - Le second Empire (1848-1859))
System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. Zweiter Band, zweite Hälfte, Familien und Erbrecht (Familien und Erbrecht)
II. dodatky k Příruční sbírce justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské : podle stavu zákonodárství ku dni 1. července 1937
Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy
Resoluce Národního shromáždění Federativní lidové republiky Jugoslavie o nespravedlívých a nepravdivých obžalobách proti FLRJ.
Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Jiřího Hoetzla
Idea Československého státu
Erinnerung an Ludwig Mitteis : nach einem am 24. Januar 1922 in der deutschen Gesellschaft für Altertumskunde in Prag gehalten Vortrage
Ferdinand Lassalle - Nachgelassene Briefe und Schriften. Erster Band, Briefe von und an Lassalle bis 1848 (Dopisy a spisy z pozůstalosti Ferdinanda Lassalla. 1. svazek, Lassalovy dopisy do roku 1848)
Obecní zřízení zemí republiky Československé se všemi zákony k tomu se vztahujícími a s příslušnou judikaturou až do doby nejnovější
Sojedinennyje štaty Severnoj Ameriky v istorii čelovečenstva 1776-1926
Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového ze dne 16. dubna 1919 č. 215 Sb. z. a n. (Zákon rámcový)
20 let sociální péče v Československé republice
O autonomii university
Paměti Dr. Karla Kramáře (Paměti)
Le principe des nationalités
Pocta k šedesátým narozeninám univ. prof. dr. Ant. Hobzy
Naše právo a stát : sborník k šedesátému výročí založení Spolku československých právníků "Všehrd" (Zákon a právo)
Odborná pozůstalost a korespondence prof. Dra Antonína Randy a korespondence jeho rodiny
Pravovárečná měšťanstva v Čechách
ČSL. právo elektrárenské (Československé právo elektrárenské)
La vie juridique des peuples : bibliotheque de droit contemporain. I., Belgique (Belgique)
Norwegian Migration to America : the American Transition
Studijní předpisy obecné. Část druhá
Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Jaroslava Kallaba : 24. VI. 1939
Ochrana nájemníků, bytová péče a podpora stavebního ruchu : (zákon z 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., zákon z 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., nařízení vl. r. čsl. z 21.5.1921, č. 191 Sb. z a n. atd.)
Prikaznyje sud'ji XVII veka
Problém malých národů v evropské krisi ; Problém malých národů po světové válce
Řeč univ. Prof. Dra Jana Kaprasa na slavnostní valné hromadě Ústřední Matice školské, pořádané na paměť padesátého výročí jejího trvání, v Praze dne 7. prosince 1930
Paläographie der juristischen Handschriften des 12. bis 15. und der juristischen Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts
České vodní právo : systematický výklad norem českého zákona vodního se zřetelem k úchylkám vodního zákona Moravského a Slezského
K reformě právnického studia : (úvod do věd právních a státních, právní filosofie a soudní psychologie)
La vie juridique des peuples : bibliotheque de droit contemporain. V., Espagne (Espagne)
Diritto e filologia : risposta di un giurista alle critiche di un filologo
Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. a XVII. věku (Politica papale e la curia imperiale a Praga alla fine del cinquecento ad al principo del secondo)
Petit Vocabulaire d'Histoire du Droit Français
Politické poměry v Československé republice
Prawo kościelne. Część pierwsza