Správní právo od r. 1919

Archive

Horní regál a horní vlastnictví podle obecného horního zákona ze dne 23. května 1854
Československé právo správní : část obecná : (organisace veřejné správy a řízení správní)
Nejvyšší správní soud : normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle judikatury býv. správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materialií a písemnictví
Sbírka nejdůležitějších předpisů kultových platných v republice československé
Preloženie predajne voľnej živnosti podľa §-u 55 živn. zák. a §-u. 1 vl. nar. 162-1935 Sb.
Československé správní řízení : proces před čsl. úřady politickými ve všech oborech jejich působnosti s odchylkami, platnými před orgány samosprávnými, školskými, pojišťovacími, vojenskými, poštovními a j. Dávky za úřední úkony se sazebníkem. Organisace a kompetence politických úřadů, jednací řády úřadů i zastupitelských sborů. Jazykové úřadování : texty předpisů, srovnávací výklad, judikatura a literatura
Správní řád : vládní nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb. z. a n.
Obecné právo správní. Díl první
Obecní zřízení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : obec a její organisace, hospodářství, finance, policie, úřednictvo, knihovny, obecní volby, domovské věci, chudinství, zdravotnictví, katastr, lesy, spořitelny, zemská a okresní správa : autentické texty předpisů, výklad, judikatura nejvyšších soudů a nejdůležitější formuláře
Obecné pojmy správního práva
Deutsches Verwaltungsrecht. Zweiter Band (Německé správní právo. 2. díl)
Soudní kontroly veřejné správy : (se zákony o nejvyšším soudu správním, jeho jednacím řádu, soudu volebním a patentním.)
Živnostenské provozovny dle práva živnostenského platného v historických zemích republiky Československé : na základě spisu Jakuba Souška "Živnostenské provozovny dle rakouského práva živnostenského"
Řízení správní : (nástin). Díl I.
Nejvyšší správní soud : komentář k zákonu ze dne 16. června 1937, číslo 164 Sb. z. a n. o nejvyšším správním soudě a k jednacímu řádu pro nejvyšší správní soud, publikovanému vládní vyhláškou ze dne 16. července 1937, číslo 191 Sb. z. a n. (Nejvyšší správní soud : zákon a jednací řád 1937)
Obecné právo správní. Díl druhý
Verwaltungsrecht (Správní právo)
Vládní nařízení o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení) : jednací řád pro zemské a okresní úřady.
Pojem veřejnoprávní korporace
Rechtsarchiv der Burgenlandes. 1. Band, Staatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht) (Staatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht))
Trestní řád platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi, doplněný pozdějšími zákony i zásadními nálezy bývalé kurie v Budapešti
Dr. Edvard Beneš o školské reformě : čtyři projevy z r. 1947 (President republiky Dr. Edvard Beneš o školské reformě)
Samospráva okresů v republice Československé : Výklad zákona o organisaci správy politické a řádu volení do okresů i zemí doplněný textem obou zákonů, jakož i jednacích řádů a judikaturou nejvyššího správního soudu
Pozemková reforma : prováděcí zákony zákona záborového (ze dne 16. dubna 1919.) s přehledem současného stavu zemědělství našeho
Rechtsarchiv der Burgenlandes. 2. Band, Gemeindewesen (Právní archiv Burgenlandu. 2. díl, Obce)
Stavební řády moravské a stavební řád slezský s příslušnými zákony, nařízeními, výnosy, výkladem, poznámkami a judikaturou
Veřejná služba a veřejný ústav ve francouzském právu správním a pojem veřejného ústavu v právu československém
Seznam obcí a okresů republiky Česko-Slovenské, které byly připojeny k Německu, Maďarsku a Polsku (stav ke dni 28. listopadu 1938)
Československé správní právo. Část zvláštní, I. díl
Nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců : systematický výklad
Principy organisace veřejné správy
Řád živnostenský : ze dne 20. prosince 1859 č. 227 ř. z. doplněný živnostenskými novelami, k němu se vztahujícími zákony, normaliemi a rozhodnutími úřadů, nálezy nejv. správního soudu a posudky obchodní a živnostenské komory Pražské. Díl 1.
Stavební řád pro Čechy s příslušnými zákony, nařízeními, výnosy, výkladem, poznámkami a judikaturou
Československé správní právo. Část všeobecná
Sociální pojištění po stránce procesní : řízení a opravné prostředky v nemocenském, invalidním a starobním pojištění československém
Nejvyšší správní soud
Zákon župní : (zákon ze dne 29. února 1920 č. 126 Sb. zák. a nař. o zřízení župních a okresních úřadův v republice Československé). I. díl
Řádné i mimořádné opravné prostředky v řízení správním : podle vlád. nař. ze dne 13. ledna 1928, č. 8. Sb. z. a n.
Počátky policejního ředitelství v Praze
Rechtsarchiv der Burgenlandes. 3. Band, Verwaltungsgericht ; Verfahrensvorschriften (Právní archiv Burgenlandu. 3. díl, Správní soud ; Správní předpisy)
Československé správní právo. Část všeobecná
Vývoj organisace veřejné správy v republice československé
Organisace politické správy v republice Československé : zákony a nařízení, k ní se vztahující
Pozemkový katastr : soupis, popis a geometrické zobrazení pozemků ČSR
Vodní koncese
Nová odborová politika
Řízení před Nejvyšším správním soudem dle zákonů o Nejvyšším správním soudě a na podkladě stálé prakse jeho
Nástin zásad správního řízení : (podle judikatury Nejvyššího správního soudu)
Neues Gemeinderecht : mit einer Darstellung der Gemeindeverbände (Nové obecní právo)
Automobilový zákon z 9. srpna 1908, č. 162 ř. z., a jeho reforma