Správní právo od r. 1919

Archive

Trestní řád platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi, doplněný pozdějšími zákony i zásadními nálezy bývalé kurie v Budapešti
Sbírka nejdůležitějších předpisů kultových platných v republice československé
Preloženie predajne voľnej živnosti podľa §-u 55 živn. zák. a §-u. 1 vl. nar. 162-1935 Sb.
Neues Gemeinderecht : mit einer Darstellung der Gemeindeverbände (Nové obecní právo)
Verwaltungsrecht (Správní právo)
Rechtsarchiv der Burgenlandes. 1. Band, Staatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht) (Staatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht))
Nejvyšší správní soud : normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle judikatury býv. správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materialií a písemnictví
Obecné pojmy správního práva
Nová odborová politika
Vývoj organisace veřejné správy v republice československé
Počátky policejního ředitelství v Praze
Československé právo správní : část obecná : (organisace veřejné správy a řízení správní)
Soudní kontroly veřejné správy : (se zákony o nejvyšším soudu správním, jeho jednacím řádu, soudu volebním a patentním.)
Organisace politické správy v republice Československé : zákony a nařízení, k ní se vztahující
Seznam obcí a okresů republiky Česko-Slovenské, které byly připojeny k Německu, Maďarsku a Polsku (stav ke dni 28. listopadu 1938)
Pojem veřejnoprávní korporace
Principy organisace veřejné správy
Rechtsarchiv der Burgenlandes. 2. Band, Gemeindewesen (Gemeindewesen)
Řád živnostenský : ze dne 20. prosince 1859 č. 227 ř. z. doplněný živnostenskými novelami, k němu se vztahujícími zákony, normaliemi a rozhodnutími úřadů, nálezy nejv. správního soudu a posudky obchodní a živnostenské komory Pražské. Díl 1.
Československé správní právo. Část všeobecná
Československé správní řízení : proces před čsl. úřady politickými ve všech oborech jejich působnosti s odchylkami, platnými před orgány samosprávnými, školskými, pojišťovacími, vojenskými, poštovními a j. Dávky za úřední úkony se sazebníkem. Organisace a kompetence politických úřadů, jednací řády úřadů i zastupitelských sborů. Jazykové úřadování : texty předpisů, srovnávací výklad, judikatura a literatura
Řízení před Nejvyšším správním soudem dle zákonů o Nejvyšším správním soudě a na podkladě stálé prakse jeho
Obecné právo správní. Díl první
Obecné právo správní. Díl druhý
Dr. Edvard Beneš o školské reformě : čtyři projevy z r. 1947 (President republiky Dr. Edvard Beneš o školské reformě)
Rechtsarchiv der Burgenlandes. 3. Band, Verwaltungsgericht ; Verfahrensvorschriften (Verwaltungsgericht)
Samospráva okresů v republice Československé : Výklad zákona o organisaci správy politické a řádu volení do okresů i zemí doplněný textem obou zákonů, jakož i jednacích řádů a judikaturou nejvyššího správního soudu
Československé správní právo. Část všeobecná
Obecní zřízení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : obec a její organisace, hospodářství, finance, policie, úřednictvo, knihovny, obecní volby, domovské věci, chudinství, zdravotnictví, katastr, lesy, spořitelny, zemská a okresní správa : autentické texty předpisů, výklad, judikatura nejvyšších soudů a nejdůležitější formuláře
Československé správní právo. Část zvláštní, I. díl
Nejvyšší správní soud
Zákon župní : (zákon ze dne 29. února 1920 č. 126 Sb. zák. a nař. o zřízení župních a okresních úřadův v republice Československé). I. díl
Deutsches Verwaltungsrecht. Zweiter Band (Německé správní právo. 2. díl)