DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 2608-2627 of 2763

page.general.thumbnail
W. Wladiwoje Tomka Děje university Pražské. Díl I.
Tomek, Václav Vladivoj
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Wandlungen und Wanderungen in der Sozialpolitik
Bamberger, Ludwig
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Was bedeutet im Artikel 137 Reichsverfassung : "Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes?"
Scheuer, Wilhelm
Kniha pojednává o článku 138 říšské ústavy o náboženských společnostech, kdy každá z těchto společností si řídí a spravuje své záležitosti sama.
page.general.thumbnail
Washington Close-Ups : Intimate views of some Public Figures
Lowry, Edward G.
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Wasserrecht und Verfahren in Wassersachen
Randa, Antonín
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das Wasserrechts-Gesetz für das Königreich Böhmen ergänzt durch die einschlägigen Gesetze und Verordnungen insbesondere ältere Vorschriften, das Reichswassergesetz, Strompolizeivorschriften, Hasenordnungen, Vorschriften über Melioration und unschädliche Ableitung der Gebirgswässer, Fischerei und Holztrift : Kommentiert und mit der gesamten Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bis September 1910 und des obersten Gerichtshofes, sowie mit erschöpfenden Registern versehen. Zweite Hälfte
Žalud, Josef
Kniha obsahuje starší právní předpisy, říšský zákon o vodách, předpisy o říční policii, přístavní řády, předpisy o melioracích a o odvodech horského vodstva, předpisy o rybářství a plavení dřeva. Na konci knihy se nachází velmi podrobný věcný rejstřík, jakož i přehled příslušných soudních rozhodnutí.
page.general.thumbnail
Wechselrecht. Zweiter Band, Mit einem Register über beide Bände
Grünhut, Carl Samuel
Kniha obsahuje následující kapitoly: 1. Jednotlivé způsoby akceptace směnky; 2. Podmínky směnečných závazků; 3. Oběh směnky; 4. Proplacení směnky; 5. Rozmnožení směnky; 6. Zvláštní oběh směnky; 7. Promlčení směnky; 8. Mezinárodní právo směnečné.
page.general.thumbnail
Der Weg in den Krieg
Seelhoff, Paul
Kniha obsahuje tyto kapitoly: a) válka po válce; b) nemocný muž, Evropa a válka; c) divadelní generál; d) dobytek, stříbro a zlato; e) spojené státy evropské; f) hromada snů; g) boj o dveře; h) medvěd, kámen a moucha; ch) dobrovolníci z lidu; i) svátek růží a bodláků; j) paré Evropy; k) cesta do mlhy; l) žoldák, který musí jet; m) rozhovory v Paříži; n) škola moudrosti.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte : Völker, Männer, Ideen
Valentin, Veit
Kniha provází čtenáře světovými dějinami od starověké Indie až do doby reformace.
page.general.thumbnail
Die Weltgeschichte in synchronistisch-schematischen Zeit-Tabellen
Michetschläger, H.
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Achter Band, Religionsstreit, Kunst und Literatur 1530-1618
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: reformace v Anglii; Karel V. a reformace od norimberského k augsburskému náboženskému míru 1532-1555; konec francouzské války; Filipovy začátky; Ferdinand I., Maxmilián II., Suleiman II., Selim II.; válka s hugenoty až do smrti Karla IX.; vítězství reformace v Anglii a Skotsku; Alžběta a Marie Stuartovna; nový život ve staré církvi; náboženské války - král Filip II.; li... Read more
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Achtzehnter Band, 1793-1796. Krieg um Lyon und Belgien. Parteikampf im Inneren. Das Felt des höchsten Wesens. Fall des Schreckenssystems. Ende des Convents
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: Lyon v povstání proti konventu; bohyně rozumu; hora padá; konec Dantona; Roberspierre po pádu Herberta a Dantona; svátek nejvyššího bytí; tažení roku 1794 do Nizozemí; vrchol a pád Roberspierra; obrat od války strachu; kalendář Francouzů.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Dreizehnter Band, Joseph II. Katharina II. Friedrich II. Karl III. Gustav III. Dombal. Struensee
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: zrušení jezuitského řádu; náboženské a literární poměry v Německu; císař Josef II., jeho reformy a politika; císař Josef II. (1780-1790); dobytí Krymu Kateřinou II.; Holandsko, Říše, Belgie; válečná léta 1781-1789; státy na severu; zmatky v Belgii.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Drittter Band, Das Christenthum.-Die Völkerwanderung
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: římská říše; Germáni; jižní Árijci nebo Indové; křesťanství; zničení Jeruzaléma; Říše v boji proti křesťanství a Germánům; křesťanství vítězí nad pohanstvím; stěhování národů - Říše podléhá Germánům; Byzantinci; církev a Germáni; Irové a Skotové; církev a stát u Germánů.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Eilfter Band, Staatengeschichte Europas von 1700 bis 1744, Kunst und Wissenschaft
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: Rusko, Švédsko, Polsko, Turecko; Střední a západní Evropa 1715-1740; Persie, Turecko, Rusko, Rakousko; umění a věda v Anglii, Francii a Německu; severovýchod Evropy; válka o rakouské dědictví 1740-1748.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Erster Band, Geschichte des Orients
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje Číňanům, Egypťanům, Babyloňanům a Asyřanům, Féničanům a severním Árijcům.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Fünfter Band, Die Zeit der Kreuzzüge
Weiss, Johann Baptist
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Fünfzehnter Band, Ludwig XVI. und Revolution
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: francouzská revoluce - od 6. října 1789 do 30. září 1791; emigranti, Evropa a revoluce; papež; zákonodárné shromáždění; ministerstvo girondistů; 20. červen 1792; spolková slavnost 14. července 1792; je to vážné s válkou; manifest vévody Brunšvického; císař František II.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Neunter Band, Nordeuropa. Dreißigjähriger Krieg. Literatur. Kunßt. Sitte
Weiss, Johann Baptist
Kniha se zabývá Švédskem, Norskem, Dánskem, třicetiletou válkou, literaturou, uměním a obyčeji.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Sechster Band, Von Rudolf von Habsburg bis Columbus
Weiss, Johann Baptist
This item has no abstract