Církevní právo od r. 1919

Archive

Histoire générale de l'église. [6], L'ancien régime (XVII et XVIII siècles)
Seven centuries of the problem of church and state
Rukověť křesťanské chronologie
Základy práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit třetí
Codex iuris canonici : Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus
De probatione per iusiurandum in processu criminali canonico. Pars prima, Introductio et origines (Introductio et origines)
Codicis iuris canonici fontes. Volumen VI, Curia romana. N. 715-2055
Toleranční patent
Histoire générale de l'église. [4], La chrétienté (du X. au XIV. siècle)
Poválečné konkordáty : (Z přednášky konané 22.IV. 1926 v "Právnické jednotě pro Slovensko" v Bratislavě)
Poměr státu k církvím : všeobecný historický přehled : nástin přednášek
Dictionnaire de droit canonique : contenant tous les termes du droit canonique avec un Sommaire de l'Histoire et des Institutions et de l'état actuel de la diszipline. Tome deuxième, Baccalauréat - Cathedraticum
Kirchenrecht
Stát a církev : studie o poměru mezi státem a církví v 19. století podle doktriny encykliky "Quanta cura" a syllabu Errorum
Codex iuris canonici : Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus
Acta sacrae congregationis de propaganda fide res gestas Bohemicas illustrantia. Prodromus
Histoire des collections canoniques en occident : depuis les fausses décrétales jusqu' au décret de Gratien. Tome II., De la réforme grégorienne au décret de Gratien (De la réforme grégorienne au décret de Gratien)
Praelectiones ex iure matrimoniali, quas alumnis seminarii Boh. Budvicensis
Joseph Kardinal Hergenröthers Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. Dritter Band, Der Verfall der kirchlichen Machtstellung, die abendländische Glaubensspaltung und die innerkirchliche Reform (Der Verfall der kirchlichen Machtstellung, die abendländische Glaubensspaltung und die innerkirchliche Reform)
Vývoj metropolitní pravomoci v církvi západní : příspěvek k dějinám monarchického zřízení církevního. Díl 2., Provedení metropolitní ústavy v mimoitalských zemích říše západořímské (Provedení metropolitní ústavy v mimoitalských zemích říše západořímské)
Praelectiones ex iure canonico. Liber tertius, Ius matrimoniale (Ius matrimoniale)
Základy práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit první a druhý (Právo platné)
Cirkevnoprávne predpisy : praktický výklad niektorých čiastok cirkevného práva
Codicis iuris canonici fontes. Volumen VII, Curia romana, N. 4428-5822
Die rechtliche Natur der Religionsgesellschaften nach der Reichsverfassung und den Landesgesetzen
Poměr mezi státem a církví : jeho vývoj a přítomný stav
Úvod do církevního práva
Grundzüge des deutsch-evangelischen Kirchenrechts und das orthodox-morgenländischen Kirchenrechts
Církevní soudnictví ve věcech civilních v říši římské v I.-V. století po Kr.
Základy práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit čtvrtý
Diritto ecclesiastico
Die Religionsgesellschaften in ihrem Verhältnis zum Staat nach preussischem Recht (Náboženské společnosti a jejich poměr ke státu podle pruského práva)
Patronátske právo so zretel'om na kompetenciu úradov a na znášanie bremien po rozparcelovaní majetkov patronátom obťažených
Studium práva církevního a jeho metody
Religionsgesellschaftliche Selbstverwaltung und ihre Schranken nach Artikel 137 Absatz 3 und 5 der Reichsverfassung vom 11. Aug. 1919
Slovenské dioecese a tak řečená apoštolská práva
Grundzüge des katholischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts
Italy and the Vatican at war : a study of their relations from the outbreak of the Franco-Prussian War to the death of Pius IX.
Die Konkordate : Ihre Geschichte, ihre Rechtsnatur und ihr Abschluss nach d. Reichsverfassg vom 11. Aug. 1919
Joseph Kardinal Hergenröthers Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. Dritter (Schluß) Band, Der Verfall gegenüber der staatlichen Übermacht und der Revolution; ihr Kampf gegen die ungläubige Weltrichtung (Der Verfall gegenüber der staatlichen Übermacht und der Revolution; ihr Kampf gegen die ungläubige Weltrichtung)
Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Erster Band. Erster Teil, Einleitung, Kirche und Kirchenpolitik (Učebnice katolického církevního práva)
Vývoj metropolitní pravomoci v církvi západní : příspěvek k dějinám monarchického zřízení církevního. Díl 1., Obyčejový a zákonný podklad ústavy metropolitní, začátky její závislosti na moci papežské (Obyčejový a zákonný podklad ústavy metropolitní, začátky její závislosti na moci papežské)
Kurzgefaßtes Lehruch des Katholischen Kirchenrechtes auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches (Podvod při uzavírání manželství podle práva kanonického při zohlednění evangelického církevního práva a moderního světského zákonodárství)
Kirchengeschichte. Vierter Band, Die Kirche im Zeitalter des individualismus 1648 bis zur gegenwart. 1. Hälfte, Im zeichen des Vordringenden Individualismus 1648-1800 (Kirche im Zeitalter des individualismus 1648 bis zur gegenwart)
La collisione delle norme tra autorità statale e autorità religiosa
Rimskaja kurija na russkom' pravoslavnom' vostokě' v' 1609-1654 godach' (Kurie a pravoslavný východ v letech 1609-1654)
Cirkevné dávky
Histoire générale de l'église. [1], Les origines chrétiennes (Les origines chrétiennes)
Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. IV. Band, III. Heft, Die Summa "de actionum varietatibus " des Placentinus (Summa "de actionum varietatibus " des Placentinus)
Trvá dosud právo metropolitní kapituly olomoucké voliti arcibiskupa ?
Dictionnaire de droit canonique : contenant tous les termes du droit canonique avec un Sommaire de l'Histoire et des Institutions et de l'état actuel de la diszipline. Tome premier, Abamita - Azzon
Abrégé de théologie dogmatique et morale avec les notions les plus importantes de droit canon, de liturgie, de pastorale, de théologie mystique et de philosophie chrétienne
Acta sacrae congregationis de propaganda fide res gestas Bohemicas illustrantia. Tomi I. Pars I., 1622-1623
Politische und kirchliche Einigung : Wege zur Philosophie des Geistesfriedens
Histoire générale de l'église. [8], L'église contemporaine, Première partie, (1823-1878) (L' église contemporaine, Première partie (1823-1878))
Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Erster Band. Zweiter Teil, Die Quellen des Kirchenrechts (Die Quellen des Kirchenrechts)
Prawo kanoniczne
Glosy o povaze některých přísah v kanonickém právu
La politique ecclésiastique du Second Empire de 1852 a 1869
Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Erster Band. Vierter Teil, Die Kleriker im einzelnen. I., Der Papst und die Teilhaber an der päpstlichen Gewalt (Učebnice katolického církevního práva. První svazek, čtvrtý díl.)
Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. [Svazek první, Ústavní právo církevní] (Ústavní právo církevní)
La questione romana e la conciliazione : riassunto storico
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Tome sixième, Revues-Zurbaran tables (Revues-Zurbaran tables)
Histoire générale de l'église. [3], L'église et le monde barbare (L'église et le monde barbare)
Právo církevní a právo kanonické
Sbírka zákonů a nařízení ve věcech náboženských a církevních v republice československé : normy platné v celém území republiky, zvláštní předpisy, týkající se církví v zemích českých
Správa patronátů v republice Československé
Le code de droit canonique : commentaire succinct et pratique. Tome premier
Codicis iuris canonici fontes. Volumen II, Romani pontifices. A. 1746-1865. N. 1 - 364
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Tome troisième, Esclavage-Jésuites (Esclavage-Jésuites)
Introductio in jus canonicum
Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Berücksichtigung der partikulären Gestaltung desselben in Österreich (Učebnice katolického církevního práva se zvláštním zohledněním jeho partikulární úpravy v Rakousku.)
Poměr mezi státem a církví : jeho vývoj a přítomný stav
Církev a stát ve středověku. I., Ranní středověk (Ranní středověk)
Josef Tureček: Příspěvky k vývoji doplňovací, oceňovací a rozhodovací přísahy v kanonickém řízení soudním. Knihovna Sborníku věd právních a státních. V Praze 1928. Str. 290
Učebnice dějin práva církevního. I., Úvod - prameny poznání historie práva církevního - poměr státu k církvím
Grundriss des kirchlichen Eherechts
Přešlo-li rakouské právo jmenovací na vládu republiky československé?
Prameny církevního práva
Prameny poznání historie práva církevního
Základy práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit první a druhý
Hlavnopatronátne právo v dejinách uhorských : (historicko-právna úvaha)
Rozluka státu a církve
Organisace církve římsko-katolické
Vývoj poměru státu k církvi
Československé církevní zákony. Díl II.
Cirkevnoprávna kazuistika : praktický výklad niektorých čiastok církevného práva
Úvaha o učebnici dějin církevního práva
Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. 1. Band, Einleitung, Allgemeiner Teil und Personenrecht (Einleitung, Allgemeiner Teil und Personenrecht)
Odpověď profesoru Dru J. F. Schmidovi : k mé Úvaze o učebnici dějin církevního práva (Réponse a M. le Professeur Dr. H. F. Schmid : a propos de mes Réflexion sur les manuels d'histoire du droit ecclésiastique)
Die Regula Sancti Benedicti nach den Grundsätzen der Pandektenkritik (Regule svatého Benedikta podle zásad pandektní kritiky)
Cirkev a štát
Codicis iuris canonici fontes. Volumen I, Concilia generalia. Romana pontifices. N. 1 - 364 (Concilia generalia. Romana pontifices. N. 1 - 364)
Die Volkskirche
Příspěvky k vývoji doplňovací, oceňovací a rozhodovací přísahy v kanonickém řízení soudním
Československé církevní zákony. Díl I.
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses : suppléments 1929-1933
Die nicht öffentlich aufgenommenen Religionsgesellschaften in ihrer Stellung zum Staate nach preußischem und Reichs-Recht (Veřejně neuznané náboženské společnosti a jejich postavení ve státě podle pruského a říšského práva)
Kirchengeschichte. Vierter Band, Die Kirche im Zeitalter des individualismus 1648 bis zur gegenwart. 2. Hälfte, Im zeichen des Herrschenden individualismus 1800 bis zur gegenwart (Kirche im Zeitalter des individualismus 1648 bis zur gegenwart)
Der Ordinationstitel von seiner Entstehung bis auf Innozenz III : eine Untersuchung zur kirchlichen Rechtsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Anschauungen Rudolph Sohms (Ordinační titul od svého vzniku až k Inocenci III. Pojednání o církevních dějinách se zvláštním zohledněním názorů Rudolpha Sohmse.)
Das Kirchenpatronat in Böhmen : Beiträge zur seiner Geschichte und Rechtsentwicklung (Církevní patronát v Čechách : příspěvky k jeho historii a právnímu vývoji)
Učebnice dějin práva církevního
Kirchenrecht (Církevní právo)
Poměr státu k církvím
Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek třetí, Manželské právo kanonické (Manželské právo kanonické)
Poválečné konkordáty
Pravoslavné křesťanství východní : jeho podstata a současný stav
Congrégations Religieuses : etude historique et juridique. Tome II, Congrégations autorisées (Congrégations autorisées)
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Tome cinquième, Nazareth-Révolution (Nazareth-Révolution)
Histoire générale de l'église. [9], L'église contemporaine, Deuxième partie, (1878-1903) (L'église contemporaine, Deuxième partie (1878-1903))
Slovo k dr. Josefa Turečka "Úvaze o učebnici dějin církevního práva"
Základy práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit druhý (Právo platné)
Základy práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit třetí
Manželské právo církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské republiky československé. [Část prvá], [Úvod do manželského práva církve katolické. Codicis iuris canonici cc 1012-1018] (Úvod do manželského práva církve katolické. Codicis iuris canonici cc 1012-1018)
Institutiones iuris publici ecclesiastici. Vol. 1, Ius publicum internum (ecclesiae constitutio socialis et potestas)
Poměr mezi státem a církví : jeho vývoj a přítomný stav
De probatione per iusiurandum in processu criminali canonico. Pars secunda, Evolutio iurisiurandi purgationis usque ad Gratiani tempora
Poznámky k vývoji přísahy rozhodovací a doplňovací v právu kanonickém : současně odpověď na Dr. Turečka "Glosy o povaze některých přísah v kanonickém právu" 1930
Deutsches Evangelisches Kirchenrecht
Codicis iuris canonici fontes. Volumen VI, Curia romana, N. 3705-4427
Joseph Kardinal Hergenröthers Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. Erster Band, Die Kirche in der antiken Kulturwelt (<<Die>>Kirche in der antiken Kulturwelt)
Histoire générale de l'église. [7], L'église et la révolution (1775-1823) (L'église et la révolution (1775-1823))
Právo konkordátní a konkordáty po světové válce
Zápas moravských evangelíků o náboženskou svobodu v letech 1777-1781 : prameny k dějinám tolerančního patentu
Die Verhandlung des Konkordats vom 18. August 1855 : Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Staatskirchenrechts (Vyjednávání o konkordátu z 18. srpna 1855 : příspěvek k rakouskému státnímu právu církevnímu)
Institutiones canonicae : juxta novum codicem juris pro scholis vel ad usum privatum synthetice redactae
Le code de droit canonique : commentaire succinct et pratique. Tome troisième
Monogamie, bigamie, polygamie : příspěvek k vývoji terminologie se zvlášním zřetelem k zemím uherským a českým do XII. století
Základy cirkevného práva
Der Jansenismus in deutschen Landen : ein Beitrag zur Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts
Die gemischten Ehen nach dem Rechte der katholischen Kirche
Cirkev československá a Slovensko : vznik cirkvi československej jej vývoj, základy učenia, bohoslužba, organizácia, hospodárstvo a i., vo svetle pravdy
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Vierzehnter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von der Wahl Innozenz' X., bis zum Tode Innozenz' XII. (1644-1700). Erste Abteilung, Innozezn X., Alexander VII, Klemens IX. und X. (1644-1676) (Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von der Wahl Innozenz' X., bis zum Tode Innozenz' XII.(1644-1700). Innozezn X., Alexander VII, Klemens IX. und X. (1644-1676))
Kirchenrecht. I., Einleitung. Quellen. Verfassung und Verwaltung der katholischen Kirche. Die griechisch-orthodoxe Kirche (Verfassung und Verwaltung der katholischen Kirche)
Le code de droit canonique : commentaire succinct et pratique. Tome second ()
Die israelitische Religionsgesellschaft (Izraelská náboženská společnost)
Manželské právo dle názorů církve římsko-katolické u srovnání s hlavními názory moderních právních systémů. Díl druhý
Patronátne bremená a cirkevné dávky
Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. IV. Band, Doppelheft I.-II. I.-II. Heft, Excerpta legum edita a bulgarion causidoco ; Die summa quicumque vult des Johannes Bassianus (Excerpta legum edita a bulgarion causidoco)
Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek druhý, Hierarchický řád církevní (Hierarchický řád církevní)
Die Staatsaufsicht über das Finanzwesen der Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts nach deutschem Reichs- und Landesrecht
Histoire générale de l'église. [2], Les pères de l'eglise IV. et V. siècle
Stát a církev : poměr státu českého k církvi římské od prvopočátku až do roku 1924
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Tome premier, Aaron-Charette
Codicis iuris canonici fontes. Volumen III., Romani pontifices, N. 545-713 (Romani pontifices, N. 545-713)
Guide pratique de la procédure matrimoniale en droit canonique
Katolícke manželské právo
Codex iuris canonici : Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus (Codex Iuris Canonici)
Nový zákon
Prameny poznání historie práva církevního
Wörterbuch zum Codex Iuris Canonici
Das österreichische Konkordats-Eherecht (Rakouské manželské právo konkordátní)
Interpretatio codicis juris canonici : decreta, instructiones, responsa, resolutiones et decisiones sanctae sedis codicem juris canonici interpretantes editae ab anno 1917. usque ad annum 1930
Úvod do církevního práva
Předpisy o katolické církevní konkurenci na Moravě
Le mariage en droit canonique. Tome second
Kommentar zum neuen österreichischen Konkordat : Text des Vertrages mit Erklärungen (Komentář k novému rakouskému konkordátu : text smlouvy a vysvětlivky)
Přednášky o právu církevním. Část I.
Cirkevnoprávne normy Novohradského ev. a. v. kontubernia zo začiatku XVII. storočia
Codicis iuris canonici fontes. Volumen V, Curia romana, N. 2056-3704 (Curia romana)
Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. 2. Band, Sachenrecht, Prozeßrecht, Strafrecht (Sachenrecht, Prozeßrecht, Strafrecht)
Le problème de l'église et de l'état au temps de Philippe le Bel : étude de théologie positive
Pour étudier le Code de Droit Canonique : Introduction générale : Bibliographie : Réponses et décisions : Documents complémentaires : 1917-1927
Kirchenrecht. II., Das evangelische Kirchenrecht, Die Stellung des Staates zur Kirche und das Verhältnis der Religionsgesellschaften zueinander (Das evangelische Kirchenrecht, Die Stellung des Staates zur Kirche und das Verhältnis der Religionsgesellschaften zueinander)
Le mariage en droit canonique. Tome premier
Histoire générale de l'église. [5], La renaissance et la réforme (La renaissance et la réforme)
Za odluku církve od státu
Učebnice dějin práva církevního. II.
Přednášky o právu církevním. Část II.
Jan Martinů, Manželské právo církve katolické, se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské republiky československé. I., Úvod do manželského práva církve katolické, Codicis iuris canonici can. 1012-1018, Olomouc 1928. II., O úkonech, jež sňatku nutně předeslati třeba, a vzláště o ohláškách manželských can. 1019-1034. O manželských překážkách vůbec, can. 1035-1057, Olomouc 1930
Die Trennung von Kirche und Staat : Ein Vortrag
Calvin und das Recht
La giurisdizione nel diritto italiano
Několik myšlenek o významu církevního práva : (k pokusu o škrtnutí vědního oboru církevního práva na právnických fakultách)
Joseph Kardinal Hergenröthers Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. Zweiter Band, Die Kirche als Leiterin der abendländischen Gesellschaft (Die Kirche als Leiterinder abendländischen Gesellschaft)
Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Erster Band. Dritter Teil, Die Kirchlichen Personen die Kleriker im allgemeinen (Die Kirchlichen Personen die Kleriker im allgemeinen)
Odluka státu od církve
Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. IV. Band, Doppelheft V-VI. Quellen zur Geschichte des Summarverfahrens (Schlus mit index des IV. Bandes) V.-VI. Heft, Johannes Fasolus: De Summariis Cognitionibus ; Johannes de Lignano: Super Clementina "Saepe" (Johannes Fasolus: De Summariis Cognitionibus)
Uznání a právní postavení náboženských společností podle zákona z 20. května 1874, č. 68 Ř. Z.
Kirchengeschichte. Erster Band, Die Kirche in der antiken Griechisch-Römischen Kulturwelt
Handbuch des katholischen Eherechts : auf Grund des Codex Iuris Canonici und unter Berücksichtigung des bürgerlichen Eherechts des Deutschen Reiches, Österreichs, Ungarns, der Tschechoslowakei und der Schweiz
Handbuch des katholischen Eherechts : auf Grund des Codex Iuris Canonici und unter Berücksichtigung des bürgerlichen Eherechts des Deutschen Reiches, Österreichs, Ungarns, der Tschechoslowakei und der Schweiz
Manželské právo církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské republiky československé. Část druhá (O manželských překážkách vůbec)
Úvod do církevního práva
Codicis iuris canonici fontes. Volumen VI, Curia romana. N. 715-2055
Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. IV. Band, IV. Heft, Die "Summa de ordine iudiciario" des Magister Damasus (Die "Summa de ordine iudiciario" des Magister Damasus)
Cikrevné dane a ich exekučné vymahanie
Několik poznámek ke kongruovému zákonu : z 25. června 1926 Č. 122 Sb. z. a n. a prováděcímu vládnímu nařízení ze 17. července 1928, č. 124 Sb. z. a n.
Prameny poznání historie práva církevního
Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (Prameny k dějinám papežství a římského katolicismu)