Občanské právo od r. 1919

Archive

Žena v právní řádě československém
Právo občanské. V., Právo dědické (Právo dědické)
Dějiny soukromého práva v střední Evropě : nástin
Formalismus und Rechtsdogmatik : dargestelt am Beispiel der "Errichtung" des zeugenlosen Schrifttestaments (eingenhändiges Testament ; testament olographe)
Rodinné právo československé
Über das Verhältniss von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung
Řízení nesporné
Žalobní důvod : studie k normativní konstrukci civilního sporného procesu
Die Neugestaltung des bürgerlichen Rechts
Kompensace : civilistická studie
Obligační právo. III., Mimosmluvní závazky, jednatelství a versio in rem, náhrada škody - nekalá soutěž
Ochrana nájemníků : zákon o ochraně nájemníků : Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností : Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče : Vládní nařízení o pojmu náhradních místností : S rozhodnutím vyšších stolic soudních a správních : Výklad změn podle nových zákonů od 1. prosince 1930 : Přehledná tabulka zvýšení nájemného : Výpočet zvýšení podle stavu zákonného r. 1931
O ústrojí a příslušnosti soudů
Právo rodinné : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
Précis Élémentaire de l'Histoire du Droit Français public et Privé
Jak se bude postupovati při parcelaci panské půdy? : Nezbytná příručka pro domovináře, domkáře, malorolníky, jakož i ty, kdož čekají na parcelaci půdy velkostatkářské aneb mají s ní co činiti
Vlastnické právo : komentář k §§ 353-446 všeob. obč. zák. se zřetelem ku právu na Slovensku a Podkarpatské Rusi platnému
Obligační právo. II., Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních (Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních)
Československý obecný zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl pátý, (§§ 1090 až 1341)
Porady o revisi občanského zákonníka (Porady o revisi občanského zákoníka)
Rozvod, rozluka, alimenty : předpisy upravující uzavření manželství, rozvod, rozluku, neplatnost manželství, právní poměry rozvedených a rozloučených manželů, výživné, osvojení a právní poměry dětí ()
Svádění, stékání a prosakování vod a jiných tekutin se dvorů a budov na sousední pozemky
Vady v civilním soudním řízení
Dvě studie k osnově československého občanského zákoníku (Trhová smlouva)
Zákaz čepovati cizí pivo v pravovárečných domech : (příspěvek k theorii právnických osob)
Dodatky k Příruční sbírce justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské : podle stavu zákonodárství ku dni 1. července 1935
Občanské právo. Část všeobecná
Právní konstrukce vzniku služebního poměru státních zaměstnanců ve veřejnoprávním procesu
Úvod do nauky o právních úkonech bezúčinných
Vlastnictví a vlastnické právo : kritický pokus
Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl druhý, (§§ 285 až 530)
Dissens v kauze pri tradícii
Soustava občanského práva. Kniha třetí, Právo obligační (§ 291-437)
Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník (Osnova občanského zákoníka 1937)
Všeobecná část občanského zákoníka a právo obligační : (všeobecná část, darování, smlouva schovací, půjčka, zápůjčka a zmocnění) : Návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
L'École de l'Exégése en Droit Civil : Les trains distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'aprés la profession de foi de ses plus illustres représentants
Obligační právo (smlouva směnná, smlouva kupní, nájem a pacht, smlouvy pracovní, společenství statků, smlouvy odvážné) a náhrada škody : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku. Část druhá, Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Donucení ke smlouvě soukromoprávní : studie sociologicko-právní
Ochrana nájemníků : vydání 1933 : zákon o ochraně nájemníků ze dne 28. března 1928 č. 44 ve znění zákona ze dne 30. března 1933 čís. 54 Sb. z. a n. : Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností : Zákon o právních poměrech domovníků : Všeobecné výpovědní a stěhovací řády
Právo autorské : zákon ze dne 24. listopadu 1926, číslo 218. Sb. z. a nař. s výkladem, judikaturou i prováděcím nařízením a hlavní normy mezinárodního a zahraničního práva původského
Předpisy o přísežných tlumočnících s nástinem jejich použití v praxi
Závodní výbory podle práva československého s přehledem judikatury rozhodčích komisí
Nárok zaměstnance na plat, nekoná-li službu : příspěvek k nauce o nebezpečí při smlouvách synallagmatických
Obligační právo (smlouva směnná, smlouva kupní, nájem a pacht, smlouvy pracovní, společenství statků, smlouvy odvážné) a náhrada škody : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku. Část první, Návrh subkomitétu (Návrh subkomitétu)
Smlouvy proti dobrým mravům
Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský : návrh superrevisní komise. Díl II., Důvodová zpráva. (Osnova občanského zákoníku z r. 1931. Díl II., Důvodová zpráva)
Obligační právo. [I.], Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků (Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků)
Vlastníkova disposice hypotekou
Soudní řízení nesporné : (základní zásady podle zák. ze dne 19. června 1931 č. 100 Sb. z. a n. a předpisy o příslušnosti)
Soustava občanského práva. Kniha druhá, Práva věcná (§ 160-290)
Čs. občanský zákoník a právo veřejné
Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl šestý, (§§ 1342 až 1502)
Obecný občanský zákoník platný v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se zákony doplňujícími
Hospodářství a nový občanský zákoník
Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí, (§§ 531 až 858)
Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Vierter Band, §§ 1293 bis 1502. Anhang: Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in der Tschechoslowakei (§§ 1293 bis 1502)
Pracovní právo SSSR
Soustava československého práva tiskového
Nepravé jednatelství a versio in rem : výklad na §§ 1035-1044 obč. zák. spolu s rozborem praxe nejvyššího soudu
Novela k zákonu o právu autorském : zákon ze dne 24. dubna 1936, č. 120 Sb. z. a n., s výkladem a materialiemi, nové znění zákona o právu autorském s judikaturou a římský text bernské úmluvy z r. 1928 s dodatky
Alimentační zákon československý ze dne 16. prosince 1930 č. 4/1931 Sb. z. a n. : s dodatky o alimentačním právu v Rakousku, Francii a Německu
Die Geschichte der Familie (Historie rodiny)
Soustava občanského práva. Kniha prvá, Nauky obecné (§ 1-159)
Příruční sbírka justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské
Pozemková reforma : pět civilistických úvah o záboru velkého majetku pozemkového a o tom, co se záborem souvisí
Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě : nástin přednášek
Dovolání podle práva československého, německého a francouzského
Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi so zreteľom aj na banské právo a na právne predpisy o pozemkovej reforme (s príslušnými časťami návrhu čsl. všeobecného zákoníka občianskeho, zhotoveného superrevíznou komisiou)
Nemožnost plnění a právní norma
Věcná práva užívací
Kapitoly z konfesního práva ČSL
Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes. Erster Band. 2. Buch, Sachenrecht
Rodinné právo
Občanské právo československé : všeobecné nauky
Prejudicialita v civilním řízení : procesuální studie
Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl prvý, (§§ 1 až 284)
Dědické právo : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes. Zweiter Band. 3. Buch, Recht der Schuldverhältnisse (Recht der Schuldverhältnisse)
Náklady v soudním řízení civilním. Díl 1., Náklady v řízení nalézacím
Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý, (§§ 859 až 1089)
Obligační právo. [I.], Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků
Ochrana nájemníků podle zákona ze dne 27. října 1932 č. 164 Sb. a n. : doplněk a oprava znění zákona o ochraně nájemníků platného od 1. listopadu 1932 : s rozhodnutím vyšších stolic soudních a správních z r. 1931 a 1932 k zákonům týkajícím se bytové péče
Československý obecný zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Část první
Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes. Erster Band. 1. Buch, Allgemeine Lehren (Allgemeine Lehren)
Obligační právo. 2, Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních
Zákon o pensijním pojišťování soukromých zřízenců, podle novely ze dne 5. února 1920 sb. z. a n. č. 89., kterou se mění některá ustanovení zákona o pensijním pojištění (zákona z 16./XII. 1906 č. 1. ř. z. z r. 1907 a cís. nařízení z 25./VI. 1914 č. 138. ř. z.), s přijatými resolucemi a s výkladem a vysvětlivkami
Základy práva intertemporálního se zvláštním zřetelem k § 5 Obč. zák. : (studie)
Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský : návrh superrevisní komise. Díl I., Tekst zákona. (Osnova občanského zákoníku z r. 1931. Díl I., Tekst zákona)
Věcné právo : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
Nástin akademických přednášek z občanského práva. I., Všeobecná část
Querella inofficiosi testamenti : příspěvek k vývoji nepominutelných práv dědických
Československý obecný zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Část druhá
Dějiny soukromého práva v střední Evropě : nástin. Kniha první, Samostatný právní vývoj
Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes. Zweiter Band. 4. und 5. Buch, Familien- und Erbrecht
Nové československé právo tiskové : ochrana cti, tiskové novely, slovenské tiskové zákony at.d.
Rozvod a rozluka : populární výklad a praktická příručka s rozhodnutími nejvyššího soudu až do nejnovější doby o sporech manželských, o neplatnosti manželství, oduznání manželského původu dítěte, o alimentech
Mélanges de droit romain. II., Droit privé et procédure (Droit privé et procédure)