DSpace banner

Občanské právo od r. 1919

Archive

Právo občanské. V., Právo dědické (Právo dědické)
Smlouvy proti dobrým mravům
Dějiny soukromého práva v střední Evropě : nástin
Dvě studie k osnově československého občanského zákoníku.
Dědické právo : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
Ochrana nájemníků : zákon o ochraně nájemníků : Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností : Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče : Vládní nařízení o pojmu náhradních místností : S rozhodnutím vyšších stolic soudních a správních : Výklad změn podle nových zákonů od 1. prosince 1930 : Přehledná tabulka zvýšení nájemného : Výpočet zvýšení podle stavu zákonného r. 1931
Précis Élémentaire de l'Histoire du Droit Français public et Privé
Obligační právo. [I.], Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků
Ochrana nájemníků podle zákona ze dne 27. října 1932 č. 164 Sb. a n. : doplněk a oprava znění zákona o ochraně nájemníků platného od 1. listopadu 1932 : s rozhodnutím vyšších stolic soudních a správních z r. 1931 a 1932 k zákonům týkajícím se bytové péče
Obligační právo. 2, Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních
Vlastnické právo : komentář k §§ 353-446 všeob. obč. zák. se zřetelem ku právu na Slovensku a Podkarpatské Rusi platnému
Obligační právo. II., Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních (Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních)
Vlastnictví a vlastnické právo : kritický pokus
Právo rodinné : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
Základy práva intertemporálního se zvláštním zřetelem k § 5 Obč. zák. : (studie)
Porady o revisi občanského zákonníka (Porady o revisi občanského zákoníka)
Věcné právo : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Vierter Band, §§ 1293 bis 1502. Anhang: Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in der Tschechoslowakei (§§ 1293 bis 1502)
Nástin akademických přednášek z občanského práva. I., Všeobecná část
Obligační právo. III., Mimosmluvní závazky, jednatelství a versio in rem, náhrada škody - nekalá soutěž
Dějiny soukromého práva v střední Evropě : nástin. Kniha první, Samostatný právní vývoj
Rozvod a rozluka : populární výklad a praktická příručka s rozhodnutími nejvyššího soudu až do nejnovější doby o sporech manželských, o neplatnosti manželství, oduznání manželského původu dítěte, o alimentech
Soustava občanského práva. Kniha druhá, Práva věcná (§ 160-290)
Právní konstrukce vzniku služebního poměru státních zaměstnanců ve veřejnoprávním procesu
Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský : návrh superrevisní komise. Díl II., Důvodová zpráva. (Osnova občanského zákoníku z r. 1931. Díl II., Důvodová zpráva)
Rozvod, rozluka, alimenty : předpisy upravující uzavření manželství, rozvod, rozluku, neplatnost manželství, právní poměry rozvedených a rozloučených manželů, výživné, osvojení a právní poměry dětí ()
L'École de l'Exégése en Droit Civil : Les trains distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'aprés la profession de foi de ses plus illustres représentants
Ochrana nájemníků : vydání 1933 : zákon o ochraně nájemníků ze dne 28. března 1928 č. 44 ve znění zákona ze dne 30. března 1933 čís. 54 Sb. z. a n. : Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností : Zákon o právních poměrech domovníků : Všeobecné výpovědní a stěhovací řády
Nárok zaměstnance na plat, nekoná-li službu : příspěvek k nauce o nebezpečí při smlouvách synallagmatických
Obligační právo. [I.], Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků (Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků)
Zákaz čepovati cizí pivo v pravovárečných domech : (příspěvek k theorii právnických osob)
Úvod do nauky o právních úkonech bezúčinných
Hospodářství a nový občanský zákoník
Nepravé jednatelství a versio in rem : výklad na §§ 1035-1044 obč. zák. spolu s rozborem praxe nejvyššího soudu
Die Geschichte der Familie (Historie rodiny)
Dodatky k Příruční sbírce justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské : podle stavu zákonodárství ku dni 1. července 1935
Pozemková reforma : pět civilistických úvah o záboru velkého majetku pozemkového a o tom, co se záborem souvisí
Příruční sbírka justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské
Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě : nástin přednášek
Pracovní právo SSSR
Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník (Osnova občanského zákoníka 1937)
Formalismus und Rechtsdogmatik : dargestelt am Beispiel der "Errichtung" des zeugenlosen Schrifttestaments (eingenhändiges Testament ; testament olographe)
Jak se bude postupovati při parcelaci panské půdy? : Nezbytná příručka pro domovináře, domkáře, malorolníky, jakož i ty, kdož čekají na parcelaci půdy velkostatkářské aneb mají s ní co činiti
Dovolání podle práva československého, německého a francouzského
Věcná práva užívací
Rodinné právo
Občanské právo československé : všeobecné nauky